Buj Község képviselő-testületének 6/2019 (XI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 11. 01- 2020. 12. 28

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a bizottság tagját, valamint a bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.


2. §


(1)   A képviselő tiszteletdíja havi 70000 Ft.

(2)   A bizottság elnöke havi 5000,-Ft összegű tiszteletdíj kiegészítésre jogosult.

(3)   A bizottság külső tagjának tiszteletdíja havi 37000,-Ft.

(4)   A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző bankszámlára történő utalással gondoskodik.


3. §


A képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjáról írásban lemondhat.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról.
Barta Miklós Ferenc

polgármester

Dr. Németh Károly

jegyző