Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelet módosítása

Hatályos: 2020. 04. 01- 2023. 01. 19

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Buj Község Önkormányzata Polgármestereként a következőket rendelem el:


1.§ A rendelet 1.melléklete helyébe az alábbi melléklete lép.1. melléklet a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001.(VI.26.) rendelethez


1., Sírhelyek (önkormányzat bevétele)


1., Sírhelyek (önkormányzat bevétele)


a., Egyes sírhely díja 25 évre:                                                12700 forint (Egy urnás vagy egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)


b., Kettős sírhely díja 25 évre:                                                25400 forint(Kettő urnás vagy kettő koporsós vagy egy urnás és egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)


c., Sírbolt díja 65 évre (férőhelyek száma X):                       16500 forint

d., Sírbolt díja 100 évre (férőhelyek száma X):                     25400 forint

e., Urnafülke sírhely díja 10 évre:                                          38100 forint

f., Urnasírhely (parcella) díja 25 évre:                                  45000 forint

g., Meglévő sírhelybe urna elhelyezése:                               12700 forint/db


2., Köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja (üzemeltető bevétele)


Tevékenység

Temető fenntartási hozzájárulás (Forint)

Új síremlék felállítása

5000 + Áfa

Régi síremlék felállítása

4000 + Áfa

Sírbolt építése

15000 + Áfa

Urna sírkő felállítása

2000 + Áfa

Egyéb munka (tisztítás, vésés)

1500 + Áfa

Sírgondozás, sírigazítás darab/alkalom

300 + Áfa

Sírgondozás darab/ hónap

1000 + Áfa


3., A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak (a 3., pontban meghatározott díjak üzemeltető/ vállalkozó bevétele)


a., Hűtő használata 48 órán túl:                                            1000 forint/ minden megkezdett nap + Áfa

                       

b., Ravatalozó használati díj:                                                10000 forint + Áfa

mely tartalmazza a hűtő használatát 48 óráig
-2-


c., Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:                                             40000 Forint + Áfa (sírnyitás, hantolás, urnasírhely nyitás, halott kiadás, kellékkel történő halott átvétel, hulladék elszállítási díj, belső halott szállítás).

2.§.


(1) Rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 3/2019 (II.19.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelet módosítása.
Buj, 2020. március 30.

Barta Miklós Ferenc

Polgármester
A rendelet kihirdetve: 2020. március 31-én. Dr. Németh Károly

            j e g y z ő