Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2015. 04. 02- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§.(1) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre (a továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjaira.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

(3) A polgármester, alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről a képviselő-testület határozatban dönt.


2. §

(1) A képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért ötvenötezer forint összegű tiszteletdíjra jogosult havonta.

(2) A bizottságok elnökeit, valamint képviselő bizottsági tagjait az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül ötezer forint külön juttatás illeti meg havonta.

(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja tizenhétezer forint összegű tiszteletdíjban részesül.


3. §

(1) A képviselők és a bizottság nem képviselő tagja részére a tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

          

4. §

Záró rendelkezés


(1) E rendelet 2015. április 2-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 14/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete.


Buj, 2015. március 31.

                                                        

   Barta Miklós Ferenc                                                    Dr. Németh Károly

        polgármester                                                                      jegyző