Buj Község képviselő-testületének 8/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 04. 15

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Buj Község Önkormányzata Polgármestere a közösségi együttélés alapvető szabályairól a következőket rendeli el:ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. §


(1) Buj községben a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya jelen rendelet betartása és betartatása.


(2) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet jelen rendelet így határoz meg.


2. §


(1) A rendelet hatálya Buj Község Önkormányzata közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.


3. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására – átruházott hatáskörben - a polgármester jogosult.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt az eljárás bejelentés, alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve alapján hivatalból indul.


(3) Az eljárási szabályokra a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény közigazgatási bírságra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a Buji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi; a szabályok megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.4.§.


Jogkövetkezmények


[1]A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben a polgármester közigazgatási bírságot szab ki. A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell utalványon megfizetni Buj Község  Önkormányzata 68700298- 10010897-00000000 számú pénzforgalmi számlájára. 


(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.


[3]A polgármester döntésével szemben, a kiszabható közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárások kivételével, a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslattal fordulni.5.§.Értelmező rendelkezések


(1) E rendelet alkalmazásában:


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás:

az a tevékeny vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti és amelyet Buj Község Önkormányzata Polgármester e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban közösségellenes magatartás).


Zöldterület: (ezen rendelet alkalmazása során) állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, pihenést, testedzést vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület ami a fenti funkcióknak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások kipusztították.
MÁSODIK RÉSZ


A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK


6. §Köztisztaság


(1) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről.


(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlana előtti közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


(3) Az ingatlantulajdonos gondoskodni köteles az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, bokrok és élő sövény visszavágásáról.


7.§


Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki:


a., közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységével,

b., olyan mobil, mozgó hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel,

c., közterületen környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi vagy sport célú tevékenységet engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végez,

d., a község közigazgatási területén olyan gépjárművet üzemeltet, amelynek zajkibocsátása megbotránkoztatást kelt, köznyugalmat sért.


Kivételt képez a műszakilag meghibásodott gépjárműnek a legrövidebb úton történő szerelőműhelybe való eljuttatása.


(2) A község számára jelentős szabadtéri rendezvény és a város egésze számára jelentős, vagy az egyes városrészek, intézmények közösségét érintő hangosítással járó rendezvény nem minősül közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak.


8. §


Jogosulatlan kereskedés


(1) Közterületen pénzszerzés céljából jogosulatlan kereskedelmi tevékenység nem folytatható, szolgáltatás nem nyújtható.


HARMADIK RÉSZ


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9.§
(1) A rendelet 2020. április 15. napján lép hatályba.                                                                                                                      Barta Miklós Ferenc

                                                                                                                      polgármester
A rendeletet kihirdettem:


Buj, 2020. április 14.

Dr. Németh Károly

jegyző