Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 27- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés a., pontja és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (XII.31.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következőket rendeli el:


1.,§ (1) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.1. melléklete


A bizottságok részletes feladatai


A  Pénzügyi és Szociális Bizottság feladatai:

1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók tervezeteit.


2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés-csökkenés/ alakulását.


3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.


4./ Javaslatot tesz helyi adó megállapítására.


5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai forgalomképessé történő átsorolására, valamint véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdon elidegenítésre kijelöléséről.


6./ Figyelemmel kíséri és ellenőrizheti a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi gazdálkodását.


7./ Dönt hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyekben.

            - önkormányzati segély a 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet 4.§.(3) bekezdés ac, pontjában és a 4.§.(4) bekezdés ac., pontjában


8./ Külön megbízás alapján ellenőrzést végez az oktatási, nevelési intézményekben.


9./ Szociális rászorultság alapján véleményez a lakáscélú támogatás iránti kérelmeket.Az Ügyrendi bizottság feladatai:

  • Lebonyolítja a Képviselőtestület titkos szavazását.
  • Összeférhetetlenségi, méltatlansági bejelentések kivizsgálása.
  • A polgármester és a képviselők vagyon-nyilatkozatának kezelése, vizsgálata.
  • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése esetén lefolytatja a nyilvános árveréseket.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr.Németh Károly

polgármester                                                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. október 27-én 14:14 perckor

                                                                                                          Dr.Németh Károly

                                                                                                          jegyző