Buj Község képviselő-testületének 2/2021 (I.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 22 - 2021. 12. 30

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében eljáró polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Buj község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46380- Ft-ban állapítja meg.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Az 1. § szerinti illetményalapra a köztisztviselők 2021. január 1-jétől jogosultak.


(3) Rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.Barta Miklós Ferenc

polgármester
Kihirdetve: 2021. január 21.

                                                                                                           Dr. Németh Károly

                                                                                                                       jegyző