Buj Község képviselő-testületének 11/2017 (XI.21.) önkormányzati rendelete

Buj község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Hatályos: 2017. 11. 22

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


  A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:


 1. a település teljes lakossága,
 2. a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
 3. a településen működő civil szervezetek,
 4. a településen bejelentett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
 5. a településen működő vallási közösségek.


2. §


(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:


A partnerek kiválasztását átruházott hatáskörben a települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.


(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

 1. településfejlesztési koncepció,
 2. integrált településfejlesztési stratégia, 
 3. településrendezési eszközök,
 4. településképi arculati kézikönyv,
 5. településképi rendelet.


(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén a partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.


3. §


A véleményezés szakaszai és eszközei:


a)      társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

 b)     társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.


4. §


A tájékoztatás típusai:


 1. előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslattétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
 2. munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.5. §


Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása a véleményezés érdekében:


a)      az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b)      az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c)      lakossági fórum keretében

történik.


6. §


A tájékoztatás különös szabályai:


 1. a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b)      a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

c)      amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


7. §


A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:


     a)      teljes,

b)      egyszerűsített,

     c)      tárgyalásos,

d)      állami főépítészi.


8. §


A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.
9. §


A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának, nyilvántartásának módja és határideje:

a)      A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b)      A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell       készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.

c)      Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


10. §


(1)         A beérkezett javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a)      A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára.

b)      A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket.

c)      Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d)      A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

e)      A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.


(2)         Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes levélben - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.


11. §.


 1. A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:


a)      Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b)      Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.


(2)         A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a)      teljes eljárás esetén:

                  aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                 21 nap

                  ab)       véleményezési szakaszánál:                          30 nap

b)      egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:   15 nap

c)      tárgyalásos eljárásnál:                                               8 nap

d)      állami főépítészi eljárásnál:                                        8 nap

e)      kézikönyv készítése esetén:                                      15 nap

f)       településképi rendelet elfogadása esetén:                   8 nap.


12. §


(1)         A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat, illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a)      az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b)      a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.


 1. A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.13 §


A rendelet 2017. november 22. napján lép hatályba.
               Barta Miklós Ferenc                                                  Dr. Németh Károly

                       polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

A rendelet 2017. november 21.-én kihirdetem.


Dr. Németh Károly

         jegyzőMellékletek