Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 01- 2021. 08. 16

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.

  1. §.


A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§


(1) A rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző