Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 14/2010.(XII.20.) önkormányzat rendelet (továbbiakban:Rend.) módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 27- 2022. 11. 28

Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. §. (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f., pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 14/2010. (XII.20.) önkormányzat rendelet (továbbiakban:Rend.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A Rend. 1.§. (2) bekezdése A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szövegrész helyébe a Mötv. lép, a 2.§. (2) bekezdésében megnevezett A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000.évi XCVI törvény szövegrész helyébe a Mötv. lép.


2.§ A képviselői tiszteletdíj mértéke


(1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj)  havonta bruttó 45. 000 Ft

(2) A tiszteletdíj a jogszabályokban megállapított módon adó- és TB-köteles.

(3)Az önkormányzati bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj mértéke

a., A bizottság elnökét az alapdíjon felül havonta bruttó 15. 000 Ft illeti meg.

b., A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havonta bruttó 10. 000 Ft illeti meg.

c., A bizottság nem képviselő tagját (függetlenül attól, hogy hány bizottságban vesz részt)

havonta bruttó 17.000 Ft illeti meg


3.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                             jegyző