Buj Község képviselő-testületének 12/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2014. 12. 23

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

I.    Fejezet
Általános rendelkezések

Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei  és bélyegzői

1.    §

(1)    Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Buj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1.
(2)    Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4483Buj, Rákóczi utca 1.
(3)    A Képviselő-testület szervei:
a)    Buj Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);
b)    Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);
c)    Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság),
d)    Buji Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),
e)    Buji Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)
f)    Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás;
g)     Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ;
h)    Ibrány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás
(4)    Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(5)    A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(6)    A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát
(7)    A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(8)    Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(9)    A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.


Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat által kiadott sajtótermékek

2.§
(1)    Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.buj.hu
(2)    Az Önkormányzat időszakonként megjelenő lapjának címe. Buji Szemle

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

3.§
(1)    A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a
a)    …önkormányzati segély önkormányzati segély a 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet 4.§.(3) bekezdés aa-ab, pontjában és a 4.§.(4) bekezdés aa-ab., pontjában
hatáskörét.

(2)    A Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át a
a)    …- önkormányzati segély a 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet 4.§.(3) bekezdés ac, pontjában és a 4.§.(4) bekezdés ac., pontjában

hatáskörét.

(3)    A Képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás ruházza át a
a)    étkeztetés
b)    házi segítségnyújtás
c)    nappali ellátás
hatáskörét.
(4)    A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza át a
a)     méltányossági közgyógyellátás
hatáskörét.

(5)    Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről évente beszámol a képviselő testületnek.

II.    Fejezet
A Képviselő-testület működése

A Képviselő-testület összehívása, vezetése

4.§
(1)    A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a korelnök hívja össze és vezeti.
(2)    Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 30 nap időtartamot meghaladó távollét.

5.§
(1)    A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.
(2)    A Képviselő-testület ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (4483 Buj, Rákóczi utca 1.) tartja.
(3)     A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

6.§
(1)    A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés
a)    tervezett időpontját,
b)    helyszínét,
c)    a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,
d)    az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

(2)    A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 4. nappal írásban, vagy elektronikus levélben kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 4 nappal (a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján) közzé teszi.
(3)    Az ülésre meg kell hívni:
a)    képviselőket,
b)    jegyzőt,
c)    a téma szakértőjét ,( természetes személyt,vagy gazdasági társaság képviselőjét)
d)    intézményvezetők, amennyiben szükséges a polgármesteri hivatal ügyintézőjét.

7.§
(1)    Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt 15 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.
(2)    A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 8 napon belüli időpontra hívja össze.
(3)    A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül, mely szóban is összehívható.


8.§
(1)A határozatképtelen ülést 5 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.


9.§
(1)A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

10.§
(1)Az ülésvezető jogkörei:
a)    megállapítja az ülés határozatképességét,
b)    javaslatot tesz az ülés napirendjére,
c)    tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat
d)    szünetet rendelhet el,
e)    lezárja a vitát
f)    szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat
g)    lezárja a napirendi pontok tárgyalását
h)    rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt
i)    bezárja az ülést.

8.    A tanácskozás rendje

11.§
(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:
a)    a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;
b)    a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;
c)    határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok;
d)    egyebek napirendi pont

(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől eltérhet.

(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:
a)    az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;
b)    az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;
c)    az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,
d)    vita az előterjesztéssel kapcsolatban;
e)    módosító javaslatok megtétele;
f)    döntés a módosító javaslatokról;
g)    döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,
(4)A döntés meghozatala előtt/után az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

12.§
(1)    A hozzászólás a jelentkezések. sorrendjében történik.  
(2)    Egy napirendi pont esetében maximum 10 perc időtartamban lehet hozzászólni.
(3)    A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:
a)    a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,
b)    ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,

Az előterjesztések

13.§
(1)A képviselő-testületi előterjesztések elkészítését a meghatározott előadó, az elkészítésért felelős tisztségviselő által adott szempontok alapján a megjelölt határidőre köteles elkészíteni úgy, hogy a szükséges egyeztetésre, a véleményezésre, bizottsági állásfoglalásra, stb. megfelelő idő álljon rendelkezésre.

(2) Az előterjesztés – a tájékoztató kivételével és az egyes egyedi ügyek kivételével – két részből áll:
1. az értékelő, elemző részből, és
2. rendelet vagy határozat-tervezetből.

(3) Az előterjesztés, döntés-centrikus legyen. Tárja fel a meglévő gondokat, problémákat. Foglalja össze azokat a tényeket, amelyek alkalmasak megfelelő következtetések levonására és célszerű, előremutató döntések hozatalára.

(4) Az eltérő tartalmú és végrehajtási határidejű döntéseket a határozat-tervezetben külön-külön pontban kell megfogalmazni.

(5) A határozat-tervezetben meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személy nevét, beosztását, a döntések végrehajtási határidejét naptári napszerűen, illetve több részhatáridő vagy folyamatos határidő esetén a végrehajtásról történő beszámolási időpontját is.

(6) Az előterjesztés terjedelme – a határozat-tervezetet és statisztikai táblákat kivéve – 10 gépelt oldalnál nem lehet több.

(7)Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén szóban , vagy írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását( csak írásban) vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.
(8)Előterjesztés benyújtására jogosultak:
a)    Polgármester
b)    képviselők
c)    jegyző
(9)Az illetékes bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:
a.,pénzügyi tárgyú előterjesztések ( költségvetési rendelet és zárszámadási rendelet)
(10)Kizárólag írásban nyújthatóak be a (4) bekezdésben felsorolt előterjesztések.
(11)A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról az 1. számú melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
(12)Az Ügyrendi. Bizottság nyújtja be  a
a)    a vagyonvizsgálattal kapcsolatos
előterjesztéseket.
(13)A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában -  küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok

14.    §
(1)    Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.
(2)    Az alakuló ülésen a polgármester illetményére (tiszteletdíjára) költségátalányára jegyző. tesz javaslatot.
(3)    Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság az Ügyrendi Bizottság.

(4)    Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.

(5)    A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A döntéshozatali eljárás

15.    §
(1)    A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.
(2)    A névszerinti szavazás során a polgármester abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.
(3)    Titkos szavazás során a megválasztott képviselők szavazólapot kapnak, és borítékot és a kitöltött szavazólapot a rendelkezésre álló urnába dobják. ( a titkos szavazás lebonyolításának módja). A bizottság a szavazólapokat megszámolja és az elnök közli a képviselő-testülettel az eredményt. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, melyet a képviselő – testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

16.    §
(1)    A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot követően szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület a módosító indítványokról a benyújtásuk sorrendjében dönt.
(2)    A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.
(3)    Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.
(4)    Ha a Képviselő-testület az (3) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:
a)    törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,

(5)A jegyző az önkormányzati rendeletet a Buji Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. történő kifüggesztéssel hirdeti ki.
(6)A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet.

(7)Az Ügyrendi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálhatja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.


17.    §
(1)    A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.
a)    A határozat megjelölése tartalmazza:
b)    a Képviselő-testület megnevezését,
c)    a „határozata” kifejezést
d)    a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,
e)    a határozat címét.
(2)    a határozat megjelölésére:
 Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
………szám/év……….(…….hónap…..nap.) határozata
a …………………….. határozat címe„
(3)    A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:
a)    a Képviselő-testület döntését
b)    a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.
(4)    E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
(5)    A jegyző a normatív határozatokat a 22. § (5) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.


A jegyzőkönyv

18.    §
(1)    A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 2 példányban készül, melyből egy példányt a lakosság tájékoztatása érdekében a községi könyvtárban kell elhelyezni.
(2)    A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető díjfizetés ellenében.
A közmeghallgatás

19.    §
A Képviselő-testület minden évben közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 5 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi.

III.    Fejezet
Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik

A Polgármester jogállása, feladatai

20.§
A polgármester tisztségét főállásban látja el.

21.§
A polgármester feladatai:
 A polgármester
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt;
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére;
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

22.§
(1)    Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést hozhat.
(2)     A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben  döntést hozhat
(3) A polgármester 600000 értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23.§
(1)    A Képviselő-testület tagjai közül 1 fő alpolgármestert választ, aki .társadalmi megbízatásban. látja el tisztségét.
(2)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott alpolgármesteren túl 1 fő nem képviselő-testületi tag alpolgármestert választhat, aki társadalmi megbízatásban. látja el tisztségét.

A Bizottságok jogállása feladatai

24.§
(1)    Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2. tagja önkormányzati képviselő,
(2)    A Pénzügyi és Szociális Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3. tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.

25.§
(1)Az Ügyrendi Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

26.§

(1)Az összeférhetetlenséggel összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat az Ügyrendi. Bizottság látja el.


Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai

27.§
(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy  hoz létre Buji Polgármesteri Hivatal néven. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.
(3) A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.

A Jegyző jogállása és feladatai

28.§
(1)A jegyző
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
k)55 rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

IV.    Fejezet
A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok


29.§
(1)A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző 2 napig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat a jegyző tartja nyilván.

30.§
(1)    A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület
a)    eskü letételének hiánya miatt,
b)    a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt,
legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja, csökkentheti.

V.    Fejezet
A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai

A Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés szabályai

31.§  
(1)    Az Önkormányzat a településen, a megyében működő roma települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket az Ügyrendi Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 10 napon belül alakítja ki álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésén dönt.


32.§
(1)Az Önkormányzat a Buj Község Roma Nemzetiségi  Önkormányzat működéséhez a megkötött együttműködési megállapodásban meghatározottakat biztosítja.

VI.    Fejezet
Záró rendelkezések

33.§
(1)    Ez a rendelet 2014. december 23-án lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti:
1.    Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 7/2011.(IV.15.)önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

2.    Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 14/2012(IV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.    Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.    Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 16/2013(XII.18.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása


Barta Miklós Ferenc                    Dr. Németh Károly
polgármester                                         jegyző