Buj Község képviselő-testületének 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete

a képviselő - testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01

Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés a., pontja és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§. A SZMSZ 1.§ (3) bekezdése c., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság),”

2.§. A SZMSZ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§

 1. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át:

a., települési támogatás

b., köztemetés hatásköreit.”


3.§. A SZMSZ 3.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.


4.§. A SZMSZ 24.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

24.§(2) A Pénzügyi Bizottság 7 tagból áll, a bizottsága elnöke és 3. tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem önkormányzati képviselő.”


5.§  Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


2. melléklete


A bizottságok részletes feladatai


A  Pénzügyi  Bizottság feladatai:


1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolók tervezeteit.


2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés-csökkenés/ alakulását.


3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.


4./ Javaslatot tesz helyi adó megállapítására.


5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai forgalomképessé történő átsorolására, valamint véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdon elidegenítésre kijelöléséről.


6./ Figyelemmel kíséri és ellenőrizheti a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi gazdálkodását.


8./ Külön megbízás alapján ellenőrzést végez az nevelési intézményben.Az Ügyrendi bizottság feladatai:


 • Lebonyolítja a Képviselőtestület titkos szavazását.
 • Összeférhetetlenségi, méltatlansági bejelentések kivizsgálása.
 • A polgármester és a képviselők vagyon-nyilatkozatának kezelése, vizsgálata.
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése esetén lefolytatja a nyilvános árveréseket.6.§  Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. melléklete


Buji Polgármesteri Hivatal ügyrendje

Általános rendelkezések:


A polgármesteri hivatal megnevezése:


Buji Polgármesteri Hivatal


Székhelye:      4483.Buj, Rákóczi utca 1.


A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat Képviselő-testületének szerveként az önkormányzat működésével, az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el.

Biztosítja a polgármester és a jegyző önálló feladat- és hatásköreinek gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítését.

Segíti a képviselő-testület és bizottságai, valamint az alpolgármester munkáját.

A polgármesteri hivatal jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önálló költségvetési szerv.


A polgármesteri hivatal feladatai:


A polgármesteri hivatal tevékenysége a képviselő-testület, annak bizottságai munkája eredményességének elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat.


A polgármesteri hivatal a képviselőtestület tevékenységével kapcsolatban:


 • szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,
 • nyilvántartja a képviselőtestület döntéseit,
 • szervezi a képviselőtestület döntéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését,
 • ellátja a képviselőtestület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.


A polgármesteri hivatal a képviselő-testület bizottsága működésével kapcsolatban:


 • biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,
 • tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot,
 • gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról.


A polgármesteri hivatal az önkormányzati képviselő munkájának segítése érdekében:


 • elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását,


A polgármester, alpolgármester munkájával kapcsolatban:


 • döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,
 • segíti a képviselőtestületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,
 • nyilvántartja a polgármester döntéseit.


A polgármesteri hivatal a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodási, ellenőrzési feladatok körében ellátja:


 • intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,
 • beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását,
 • belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátását,
 • költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását,
 • részt vesz az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat,
 • az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel, és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat,
 • közreműködik más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban,
 • végzi az iktatást, irattárazást.


Polgármester, alpolgármester:


A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselőtestület határozza meg.


A polgármester főbb feladatai a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatban:


 • jegyző útján irányítja a hivatalt,
 • meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
 • dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
 • a jegyző kezdeményezésére javaslatot tesz a képviselőtestület hivatalának belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, ügyfélfogadás rendjére,
 • saját feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét,
 • meghatározza azok körét, akiknek a jegyző általi kinevezéshez, vezető megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához az egyetértése szükséges,
 • a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,
 • összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselőtestület és a bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását,
 • intézkedik államtitkot, vagy szolgálati titkot sértő cselekmény elkövetése esetén, továbbá a titoksértés megelőzése és megszüntetése iránt.


Az alpolgármester a polgármester által meghatározott feladatokat látja el.


Jegyző:


A jegyző a polgármesteri hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért.


Tevékenysége során felelős közérdeknek, és a jogszabályoknak megfelelő szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.


A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők:A testület működésével kapcsolatban:


 • összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,
 • figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,
 • figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni,
 • gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére.


A hivatal működésével kapcsolatban:


 • hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,
 • a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében,
 • irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat, a dolgozók továbbképzését,
 • gondoskodik arról, hogy a hivatali munka végzéséhez szükséges feltételek rendelkezésre álljanak,
 • vezeti, összehangolja és ellenőrzi a hivatalban folyó munkát,
 • elkészíti a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a képviselőtestület elé terjeszt,
 • - irányítja a polgármesteri hivatal gazdálkodási tevékenységét,


A hivatal belső szervezeti felépítése:


A Polgármesteri Hivatal egységes, belső szervezeti egységre nem tagozódik.


A Polgármesteri Hivatal létszáma:                            12,5 fő,

Ezen belül: vezető                                                     2 fő (1 fő polgármester, 1 fő jegyző)

                        ügyintéző                                           8 fő,

                        kisegítő                                              0,5 fő,

                        szakfeladatot ellátó                            2 fő.


Működési szabályok:


A Polgármesteri Hivatalt a jegyző, illetve felhatalmazás alapján más köztisztviselő jogosult képviselni.


A képviselő-testület a polgármester, illetve felhatalmazás alapján az alpolgármester jogosult képviselni.


A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés és utalványozás, valamint érvényesítés rendjét külön szabályzat szabályozza.


A polgármesteri hivatal hivatalos körbélyegzője: Buji Polgármesteri Hivatal

A bélyegzőkről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni.


A hivatal dolgozói utasítást közvetlenül a hivatal vezetőjétől kaphatnak.


A hivatal valamennyi dolgozója köteles utasításait végrehajtani, rendelkezéseinek megfelelően eljárni.


A hivatal dolgozói a hivatal tevékenységével, feladatával összefüggő jelentősebb kérdésekben kötelesek a hivatal vezetőjének véleményét kikérni, illetve azokról rendszeres tájékoztatást adni.

A polgármesteri hivatal dolgozóját a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.


E titoktartási kötelezettség – az adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével – kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak védelmére is.


A hivatal vezetője a munkaköri leíráson túl szükség esetén átmenetileg szóban és írásban a dolgozókat meghatározott feladatok végzésére más szakterületre is átcsoportosíthatja.

Kiküldetést a polgármester és a jegyző rendelhet el.


Értekezletek:


A polgármester szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal értekezletet tarthat a polgármesteri hivatal dolgozói részére. A jegyző a hivatal dolgozói teljes, vagy szűkebb köre részére havonta, illetve indokolt esetben legalább egy alkalommal munkaértekezletet hívhat össze.


A polgármesteri hivatal munkarendje:


A polgármesteri hivatalban munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7,30 órától 16.00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig tart.


Ebédidő: 12.00 órától 12.30 óráig tart.


A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás rendje egységes.


A hivatal dolgozói ügyfélfogadást a következők szerint tartanak:


Hétfő:                         8 – 12 óra között és 13-16 óra között

Kedd:                         8 – 12 óra között,

Szerda:                       8 – 12 óra és 13 – 16 óra között,

Csütörtök:                  Ügyfélfogadás nincs,

Péntek:                       8 – 12 óra között.


A jegyző és a polgármester hétfő - szerda 8-12 óra között fogadóórát tart. A fogadóórára előzetesen be kell jelentkezni a polgármesteri hivatalban.


Ügyfélfogadási időtől függetlenül az országgyűlési képviselőt, a képviselőtestület és bizottsági tagjait a hivatal dolgozói kötelesek fogadni.


Házasságkötést, egyéb családi, társadalmi rendezvények szervezését és tartását munkaidőn kívül, heti szabad- és pihenőnapokon, munkaszüneti napokon a már kialakult szokások, gyakorlat és igény szerint a hivatal dolgozóinak el kell látni, melyet külön rendelet szabályoz.


A munkaidő kezdetét és befejezését jelenléti íven, a kiküldetés tényét, - a kiküldetési hely feltüntetésével – a hivatal dolgozói saját kezűleg kötelesek távozási naplóba bejegyezni. A jelenléti ívben történő bejegyzéseket a jegyző ellenőrzi:

A napi munka befejezése után elzáratlanul ügyirat és bélyegző nem maradhat.

Munkaidő után a hivatali helyiségekben tartózkodást a jegyző engedélyezheti.

A hivatali helyiségekben elhelyezett leltári tárgyakért annak használója felel.


A nyilvántartás szerint átadott bélyegzők használatáért a bélyegzőt átvevő személy felel.

A bélyegzők nyilvántartásának vezetéséről a jegyző gondoskodik.


Helyettesítés és kiadmányozás rendje:


Az önkormányzat jegyzőjét – tartós távolléte esetén – a képviselőtestület által kijelölt, a képesítési előírásoknak megfelelő személy helyettesíti.

Az ügyintézők átmeneti akadályoztatása esetén helyettesítésükről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.

Kiadmányozás joga jogszabályi felhatalmazás alapján jegyzőt illeti meg.

Akadályoztatása esetén a kiadmányozást a jegyző által megbízott személy látja el.

Szabadság igénybevételének rendje:


A jegyző minden évben február utolsó napjáig szabadságolási tervet készít a polgármesteri hivatal dolgozói által megfogalmazott igények figyelembevételével. Szabadságot a hivatal működőképességének figyelembevételével lehet kiadni.


A szabadság kiadása iránti kérelmet a szabadság megkezdése előtt 15nappal a jegyzőhöz kell előterjeszteni.

A szabadságolási tervtől eltérő időben történő szabadság kiadásának csak indokolt esetben van helye.

A dolgozók szabadság nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


Nyomtatvány és anyagigénylés:

Nyomtatvány és anyagigényléseket havi bontásban kell elkészíteni, és leadni az anyaggazdálkodással foglalkozó ügyintézőnek.


Fénymásoló használata:

A fénymásolót csak a polgármesteri hivatal dolgozója kezelheti. Nem hivatali célú igénybevétel esetében díjat kell a fénymásolásért fizetni


Telefonhasználat:

A telefonhasználatot számítógépes szoftver segítségével dolgozónként követni lehet. A jegyző folyamatosan ellenőrzi a telefon használatának jogosságát. A jogtalan telefonhasználat, valamint a magánkódon keresztül lefolytatott beszélgetések költségeit a dolgozó köteles befizetni.

7.§  Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


4. melléklet


A képviselő-testület névsora


 1. Barta Miklós Ferenc (polgármester)


 1. Dr. Balogh Roland


 1. Erdélyi Árpád


 1. Fekete Katalin


 1. Harkály Gyuláné


 1. Takács László (alpolgármester)


 1. Toma László


Pénzügyi Bizottság (7 tag)


Elnök:            Erdélyi Árpád képviselői tag

Tagjai:           Fekete Katalin képviselői tag

                      Harkály Gyuláné képviselői tag

          Toma László képviselői tag

                      Buhajla János külsős tag

                      Kiss Józsefné külsős tag

           Pócsik Mihály külsős tag


Ügyrendi Bizottság (3 tag)


Elnök:            Harkály Gyuláné

Tagok:           Dr. Balogh Roland

                      Erdélyi Árpád


8.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.


Buj, 2015. február 26.Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                             jegyzőA rendeletet 2015. február 28-án kihirdettem.


Dr. Németh Károly

jegyző