Buj Község képviselő-testületének 12/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú szén támogatásról

Hatályos: 2017. 12. 02- 2018. 04. 14

Buj község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Belügyminiszter által kiírt pályázat felhatalmazása alapján a alábbi rendeletet alkotja.


1. A rendelet célja


1.§ A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen a Belügyminiszteri pályázatban (továbbiakban: pályázat) előírt szabályozási kötelezettségének megállapítsa a szociális célú tüzelőanyag igénylés jogosultság feltételeit, mértékét, az eljárás szabályait, rendjét.2. A rendelet hatálya


2.§ A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  3.§ (1) bekezdésében meghatározott, a község területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre.3. A támogatottak köre


3.§ (1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó barnaszén támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft.), egyedülálló személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,-Ft.) nem haladja meg.


(2) Az elbíráláskor előnyben kell részesíteni azt a szociálisan rászoruló személyt, aki

      a)  a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

      aa) aktív korúak ellátására,

      ab) időskorúak ellátására,

      ac) települési támogatásra (különösen lakhatáshoz kapcsolódó) jogosult,

      b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  

           halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.4.§ (1) Támogatásra a széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy lakott ingatlan vonatkozásában több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

5.§ Az önkormányzat a támogatásért a jogosulttól ellenszolgáltatást nem kér.4. A támogatás mértéke


6.§ A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 6 mázsa barnakőszén.5. Eljárási rendelkezések


7.§ A jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

8.§ Az önkormányzat az igénylés lehetőségéről és szabályairól hirdetmény útján értesíti a lakosságot.

9.§ Az ellátások iránti kérelmeket a Buji Polgármesteri Hivatal szociális előadójához kell benyújtani a rendelet 1.számú mellékletét képező formanyomtatványon.

10.§ (1) A támogatásra való jogosultságról határozattal a képviselő - testület dönt.

(2) A döntést és a kiszállítást követően a szociális tűzifa jogszerű felhasználását a Képviselő - testület ellenőriztetheti.

11.§ A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2017. december 20. A határidő elmulasztása jogvesztő.

12.§ (1) A szén kiszállításáról legkésőbb 2018. február 15-ig a döntés kézhezvételét követően az önkormányzat gondoskodik térítésmentes.

(2) Az átvétel elismeréséről szóló nyomtatványt a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


13.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. április 15. napján hatályát veszti.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző
Záradék:

A rendeletet 2017. december 01. napján kihirdetem.                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző

Mellékletek