Buj Község képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013 (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott

felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.


1.§

(1) A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 3.§-a (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az óvodás illetve iskolás gyerekek, akik teljes térítési díjat fizetnek nettó nyersanyagnormát kötelesek megfizetni, a térítési díj további részét az önkormányzat támogatásként biztosítja az érintettek részére.”


2.§


(1) A rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyzőZáradék:

A rendeletet 2016. március 30-án kihirdetem!                                                                                              Dr. Németh Károly

                                                                                                          jegyző