Buj Község képviselő-testületének 5/2019 (X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 31

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés a., pontja és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


4. melléklet

A képviselő-testület névsora

  1. Barta Miklós Ferenc (polgármester)
  1. Árvai Csilla
  1. Fekete Katalin
  1. Harkály Gyula
  1. Harkály Lászlóné
  1. Mester János
  1. Takács László (alpolgármester)


Pénzügyi Bizottság (7 tag)

Elnök:                       Árvai Csilla képviselői tag

Tagjai:                       Fekete Katalin képviselői tag

                                  Harkály Gyula képviselői tag

                     Harkály Lászlóné képviselői tag

                                  Mester János képviselői tag

                                  Dr. Némethné Kósa Mónika külsős tag

                     Bódvai Tamás József külsős tag


Ügyrendi Bizottság (3 tag)

Elnök:                       Mester János 

Tagok:                      Harkály Gyula

                                  Harkály Lászlóné


2.§ A rendelet 2019. október 31. 8 óra 51 perckor lép hatályba, a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.


Barta Miklós Ferenc                                                             Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                     jegyzőA rendeletet 2019. október 31-én 8 óra 50 perckor kihirdettem.

Dr. Németh Károly

jegyző