Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

Hatályos: 2017. 04. 01- 2021. 08. 16

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. § Buj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ (1) A rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.Buj, 2017. március 29.
Barta Miklós Ferenc                                                             Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. március 30-án.Dr. Németh Károly

            j e g y z ő