Buj Község képviselő-testületének 7/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

Hatályos: 2017. 06. 30

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdésében és a 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Helyi népszavazást Buj település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/2001. (05.09.) Kt. rendelet.

                    Barta Miklós Ferenc                                           Dr. Németh Károly

                    polgármester                                                            jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 30.

                                                          


                             

                                                                                           Dr. Németh Károly

                                                                                                  jegyző