Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 05- 2020. 01. 31

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés a., pontja és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következőket rendeli el:1.§. A SZMSZ 24.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

24.§ (2) A Pénzügyi Bizottság 7 tagból áll, a bizottság elnöke és 4 tagja önkormányzati képviselő, 2 tagja nem önkormányzati képviselő.”7.§ Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


4. melléklet


A képviselő-testület névsora


  1. Barta Miklós Ferenc (polgármester)


  1. Buhajla János


  1. Erdélyi Árpád


  1. Fekete Katalin


  1. Harkály Gyuláné


  1. Takács László (alpolgármester)


  1. Toma LászlóPénzügyi Bizottság (7 tag)


Elnök:            Erdélyi Árpád László képviselői tag

Tagjai:           Fekete Katalin képviselői tag

                        Harkály Gyuláné képviselői tag

           Toma László képviselői tag

                        Buhajla János képviselői tag

                        Kiss Józsefné külsős tag

           Pócsik Mihály külsős tag


Ügyrendi Bizottság (3 tag)


Elnök:            Harkály Gyuláné

Tagok:           Buhajla János

                        Erdélyi Árpád


8.§ A rendelet 2017. szeptember 05. napján lép hatályba, a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                            jegyzőA rendeletet 2017. szeptember 04-én kihirdettem.


Dr. Németh Károly

jegyző