Buj Község képviselő-testületének 7/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1.§ A helyi iparűzési adóról szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.


Záró rendelkezés


2.§. (1) Ez a rendelet 2020. január 1–jén lép hatályba.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2019. november 30-án                                                                                                          Dr. Németh Károly

                                                                                                          jegyző