Buj Község képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások helyi szabályai

Hatályos: 2015. 03. 01

Buj Község képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete

szociális ellátások helyi szabályai

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában., 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (7) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Eljárási rendelkezések

1. Általános szabályok

1. § (1) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a 2-5. §-ok határozzák meg.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik.

2. Az eljárás megindítása

2. § (1) Ha az eljárás megindítása kérelemre történik, a kérelmet a Buji Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal), illetőleg egyes szociális szolgáltatások esetében az intézményvezetőnél kell előterjeszteni. A kérelmet jogszabályban, továbbá e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt kell benyújtani.

(2) A kérelmező köteles együttműködni a Hivatallal, illetőleg az intézményvezetővel a szociális helyzetének feltárásában. Ha arról a rendelet rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.

(3) A Hivatal:

 • a) beérkezett kérelmet a körülmények alapos kivizsgálása után döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultságot folyamatosan figyelemmel kíséri és az ellátások módosítására, megszüntetésére javaslatot tesz.,
 • b) a Hivatal a feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatokat köteles ellátni. Az ellátások fedezetét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

3. § A szociális rászorultság és a szociális támogatások megállapításánál figyelembe kell venni kérelmező által igénybevett szociális ellátások mindegyikét.

3.Az ellátások megállapítása

4. § (1) A szociális ellátások megállapításáról – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A Képviselő-testület az 1. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos hatáskörébe tartozó döntéseit a polgármesterre ruházza át. A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről szintén határozatot hoz.

(3) A polgármester az önkormányzat ezen rendelete és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

(4) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(5) Egyes e rendeletben meghatározott szociális szolgáltatások esetében a szociális intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

4. A települési támogatások kifizetése, folyósítása,

felhasználása ellenőrzése

5. § (1) A települési támogatások kifizetése, folyósítása a – 4. § szerint hozott – határozat alapján a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet.

(2) Az e rendeletben meghatározott települési támogatások felhasználását a polgármester, a jegyző, a Hivatal szociális ügyintézője jogosultak ellenőrizni és indokolt esetben javasolhatják a hatáskör gyakorlójának a rosszhiszeműen, jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli ellátás visszafizettetésének a kezdeményezését.

II. FEJEZET Települési támogatás

5. A Települési Támogatás megállapításának általános szabályai

6. § (1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását. Nem állapítható meg települési támogatás annak, aki az önkormányzat fele adó vagy egyéb tartozása van.

(2) A hivatalból indított eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelemre indult eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3) A megállapított pénzbeli, eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatást a döntést követő tíz napon belül a jogosult részére folyósítani kell.

(4) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatást a jogosultság megállapítására vonatkozó tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a jogosultak részére folyósítani.

7. § (1) A megállapított települési támogatás folyósítása

- pénzbeli kifizetéssel

- természetbeni ellátás nyújtásával

történhet.

(2) Természetben kell a települési támogatást megállapítani akkor, ha a kérelmező szociális helyzete a támogatás megállapítását indokolttá teszi, és fennáll annak a veszélye, hogy a kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel.

(3) A települési támogatás különösen a következő természetbeni ellátási formákban is nyújtható:

a) élelmiszer kifizetése,

b) tankönyv kifizetése, óvodai és iskolai felszerelés vásárlása, beiskolázási támogatás

c) tüzelő kifizetése, biztosítása,

d) közüzemi díjak átvállalása, kifizetése,

e) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

(4) A települési támogatás természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell.

(5) A természetben nyújtott települési támogatás konkrét formájáról, módjáról a testület, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlója a határozatában dönt.

6. Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó

rendszeres kiadások támogatása címén

8. § (1) A Képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a tulajdonos, bérlő, vagy albérlő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, valamint a 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.

(5) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.

(6) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás összegét az egy főre jutó jövedelem függvényében differenciáltan kell megállapítani az alábbiak szerint:

 • a) 0 - nyugdíjminimum 50 %-áig 2500/hó,
  b) nyugdíjminimum 50 %-tól - nyugdíjminimum 100 %-ig 2000/hó,
  c) nyugdíjminimum 100 %-tól - nyugdíjminimum 150 %-ig 1500/hó,
  d) nyugdíjminimum 150 %-tól - nyugdíjminimum 200 %-ig 1000/hó.

(7) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása követő hónapjának első napjától illeti meg. Lakhatási támogatás nem állapítható meg addig , míg a kérelmező vagy hozzátartozója lakásfenntartási támogatásban részesül.

(8) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása 6 hónapra történik.

7. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel – az Szt. 45. §-ában foglaltakra figyelemmel – annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek adható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, támogatás évente 3 alkalommal adható.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetekben, úgy mint:

- családi állapotban bekövetkezett változás (válás, özveggyé válás)

- hírtelen haláleset,

- kórházi ápolás,

- egy hónapon túli fekvőbetegség,

- a havi gyógyszerköltség meghaladja a nyugdíjminimum 50 %-át és a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult,

- fizetési hátralék miatt valamely lakásközmű szüneteltetése, kikapcsolása,

- lakást ért elemi csapás,

- súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset,

- a gyermek betegsége miatt a társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult,

- iskoláztatással összefüggő megnövekedett kiadások

a döntést hozó az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól – jövedelemre tekintet nélkül – eltérhet, de ezt a határozatban külön indokolni kell.

(3)

- Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig lehet megállapítani.

- Különös méltánylást érdemlő esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig terjedhet az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás összege.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják a rendkívüli élethelyzet fennállását.

8. Rendkívüli települési támogatás

a temetési költségek támogatása címén

10. § (1) A temetési költségek megfizetéséhez eseti jelleggel települési támogatást kell megállapítani annak, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, továbbá akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350%-át.

(2) A temetési költségek megfizetéséhez nyújtott települési támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a.

(3) A temetési költségek megfizetéséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a halotti anyagkönyvi kivonatot, továbbá a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

11. §

9. Méltányossági gyógyszertámogatás

(1) Támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a Buj településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek, akinek a közgyógyellátás hatálya alá eső havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja megélhetését veszélyezteti.

(2) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

- a kérelmező családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%, egyedülálló esetében a 250%-ot.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb 4.000,- Ft/hó összegben állapítható meg.

(4) Nem állapítható meg a támogatás, ha

- kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal, és

- a kérelmező vagy a vele együtt élő családtagja vagyonnal rendelkezik.

(5) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell

- a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, illetve

- a háziorvos által kiállított igazolást a tartós betegségről, mely tartalmazza a kérelmező által havi rendszerességgel szedett, közgyógyellátás hatálya alá tartozó gyógyszereket, valamint a gyógyszer kiváltását követően a gyógyszertári számla másolatát.

(6) A támogatást egy évre kell megállapítani.

(7) A támogatási kérelmet a folyósítási ideje alatt, annak lejártát megelőző 30 napon belül be lehet nyújtani.

(8) A megállapított támogatás kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.

(9) A kérelmezőt a támogatás a kérelem benyújtása követő hónapjának első napjától illeti meg.

10. Aktív korúak ellátására és a lakhatáshoz kapcsolódó

rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatásra jogosult személyeknek a lakókörnyezetük rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok

12. § - Az aktív korúak ellátását és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatást kérelmező személy köteles lakókörnyezetét rendben tartani az alábbiak szerint:

- az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata,

- a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, a gyom és parlagfű mentesítésére.

- az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése

- az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,

- a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) a vizes helyiség rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

ec) a lakáshoz tartozó illemhely (külső, vagy belső) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

g) a téli időszakban a hó eltakarítása és gondoskodás a síkosság mentességről.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén települési támogatásra jogosultság feltételeként a 11. §-ban foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Hivatal dolgozóinak bevonásával bejelentés alapján, vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

13. § (1) A településen szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a következők biztosítottak:

a.) alapszolgáltatás:

- étkeztetést

- házi segítségnyújtás

- családsegítés (Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat működtetésében)

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye működtetésében)

- támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Kótaji Református Egyházközség Református Szeretetotthon)

- nappali ellátás

14. § Étkeztetés

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes az (l) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.

(3) Korára tekintettel étkeztetésben az 55. évet betöltött személy részesíthető.

(4) Fogyatékossága miatt étkeztetésben fogyatékossági támogatást igénybevevő részesíthető.

(5) Egészségi állapotára, pszichiátriai betegségére, valamint szenvedélybetegségére tekintettel az részesülhet szociális étkeztetésben, aki ezen állapotáról háziorvosi igazolással rendelkezik.”

(6) Az étkezés iránti kérelmeket a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

15. § Házi segítségnyújtás

(1) A települési önkormányzat a házi segítségnyújtást az Szt. 63. § (4) bekezdése alapján megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

 • a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 • b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

16. § Családsegítés

(1) A családsegítő szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

(2) A családsegítő szolgálat ellátja a szociális törvényben rögzített feladatait.

(3) A speciális szolgáltatások keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, programokat szervez.

(4) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

(5) Az önkormányzat e feladatát ellátási szerződés keretében az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat látja el.

17. § 1

(1) A képviselő-testület a nappali ellátást nyújtó intézmények közül a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központot működteti.

(2) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(3) A nappali ellátás iránti kérelmet a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Nappali ellátást nyújtó intézmény

Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

18. § (1) rendelet 2015.március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

1., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

2., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 5/2008.(III.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

3., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 17/2008.(VIII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

4., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 22/2008 (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

5., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület a 2/2009.(II.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

6., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 2/2010.(III.10.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

7., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

8., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

9., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

10., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

11., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

12., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 8/2013.(IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról,

13., Buj Község Önkormányzat Képviselő – testület 15/2013.(XII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1. melléklet

A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a polgármesterre:

- Rendkívüli települési támogatása temetési költségek támogatása címén,

- Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén

- Rendkívüli támogatás

- Méltányossági gyógyszertámogatás

- Köztemetés.

2. melléklet

KÉRELEM
a lakhatási, temetési és eseti támogatás megállapítására irányt

A Rendkívüli települési támogatása temetési költségek támogatása címén,

B Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatása címén

C rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel

(Kérem a A-C támogatási forma körül a megfelelő kiválasztását, aláhúzással)

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ........................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .........................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám ................................................................. település
..........................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ............................................................... település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

3. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

4. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Haláleset esetén kitöltendő:

Elhunyt neve: Lakcíme:
Haláleset dátuma: Hozzátartozói minőség:
A temetés összköltsége:

Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozóm életbiztosítással, hadirokkant járadékkal, tartási, életjáradéki, öröklési szerződéssel rendelkezett / nem rendelkezett. (megfelelő aláhúzandó!)


Az önkormányzati támogatás kifizetésének formája:

házipénztár
bankszámlára, számlaszám:

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Hivatal tölti ki:

A háztartás összes jövedelme: ……………………………….…

Lakásban élők száma: ………………………………………. …

Egy főre jutó jövedelem: ……………………………………….

Megállapított lakhatási támogatás összege: ……………………

3. melléklet

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

 • a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

4. melléklet

KÉRELEM

Méltányossági közgyógyellátás megállapításához

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:............................................................................................................................................................

Születési neve: ............................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................., TAJ száma..................................................................

Születés helye, ideje:...................................................................................................................................

Lakóhely: ….…. irányítószám .................................................................................................. település ......................................................utca/út/tér .......... házszám ............ épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……. irányítószám ....................................................................................... település ......................................................utca/út/tér ......... házszám ........ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő

3. Kérelmezővel közös háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

Anyagi-és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy közgyógyellátásban:*

Részesülök Nem részesülök

A kérelem indoklása:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* a megfelelő rész aláhúzandó!

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A. B. C.
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................ ............. év....... hó....... nap.

__________________________
kérelmező

A kérelemhez csatolandó iratok:

- A kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolása (családi pótlék- nyugdíj szelvény, munkáltatói és egyéb igazolás, nyilatkozat)

- A háziorvos által kiállított, a tartós betegségről, valamint a közgyógyellátás hatálya alá eső, a kérelmező által havi rendszerességgel szedett gyógyszerekről szóló igazolás