Buj Község képviselő-testületének 13/2020 (XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 12. 30

Buj Község Önkormányzata polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a bizottság tagját, valamint a bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

2. §


1) A települési önkormányzat képviselői havi 33.000 - Ft összegű tiszteletdíjra (a továbbiakban: alapdíj) jogosultak.

(2) Azon települési önkormányzati képviselő, aki bizottsági tag az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül havi 37.000 - Ft összegű bizottsági pótlékra jogosult.

(3) Azon települési önkormányzati képviselő, aki bizottsági elnök az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon és a (2) bekezdésben meghatározott bizottsági pótlékon felül havi 5.000 - Ft összegű bizottsági elnöki pótlékra jogosult.


(4) A bizottság nem települési önkormányzati képviselő tagja a (2) bekezdésben meghatározott díjra jogosult.


(4)   A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző bankszámlára történő utalással gondoskodik.


3. §


A képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjáról írásban lemondhat.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (XI.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról.


Barta Miklós Ferenc

polgármester


Záradék:

Rendelet kihirdetem 2020. december 29. napján.

                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző