Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 05. 22- 2020. 05. 11

Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2019.05.22.

Hernádcéce Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. S (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja
1.§ E rendelet célja, hogy Hernádcéce Község Önkormányzata (a továbbiakban: Onkormányzat) Hernádcéce polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.
A rendelet hatálya
2.§ (1) Jelen rendelet területi hatálya Hernádcéce Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi és tárgyi hatálya kiterjed:
a közművelődési tevékenységben résztvevőkre,
a közösségi színtérre, annak fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira,
mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Hernádcéce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közművelődési feladatokra megállapodást köt.

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai

3.§ (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.
1. Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek az alábbiak:
o a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
o a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
o az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
o a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
o amatőr előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
o tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
2. Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:
o a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,
o a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
3. Az önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:
o a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra kialakítása,
o a település és a vonzáskörzete természeti, kömyezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
o a település közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek működésének segítése,
o a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,
o az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
o együttműködés a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel,
o a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
o a civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
o a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
o az ifjúság számára szabadtéri közösségi színtér kialakítása,
o testvértelepülési kapcsolatok további erősítése.

4. A közművelődési feladatok ellátási formái

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.
11. Az Önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a Hernádcéce belterületi 7 hrsz-u kivett községháza megnevezésű, a természetben a 3887 Hernádcéce, Árpád út 31. szám alatti és a Hernádcéce belterület 6 hrsz-ú kivett lakóház és udvar megnevezésű, a természetben a 3887 Hernádcéce, Árpád út 31-2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
2. Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
o a köznevelési intézményekkel,
o az egyházközségekkel,
d) a nemzetiségi önkormányzattal,
kulturális tevékenységet végző társadalmi és civil szervezetekkel.
5. § Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
2. A közművelődési feladatellátás finanszírozása
6. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.
1. E rendelet 3. S-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
2. A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek, egyházak előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi színtereket. A használat módja, mértéke a közösségi színtér szabályzatában kerül meghatározásra.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.