Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11

Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

70.849.649 Ft

költségvetési bevétellel50.245.787 Ft

költségvetési kiadással


20.603.862 Ft

költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3.számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. számú mellékletek szerint fogadja el.


  1. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásai az 5.számú mellékletben szerepelnek.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6., 6.1., 6.2., 6.3.,  számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A 2019. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Siójut Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1.-9. számú tájékoztatót táblákban kerülnek bemutatásra.


  1. §


(1) Az önkormányzat jegyzője és az önkormányzat vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. §


Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.

polgármester(A rendelet 2020. július 10. napján kihirdetésre került.)