Zomba Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IX.26.) önkormányzati redelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2017. 04. 13

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjaiban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Zomba község köztisztaságát, a települési hulladék összegyűjtésének és ártalommentes elhelyezésének rendjét.


2.§


(1) A rendelet hatálya Zomba község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztántartásával és a köztisztasággal összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


3.§


A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése.


4.§


A hulladékgazdálkodási közszolgáltató Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületével (a továbbiakban: Képviselő-testület) kötött közszolgáltatási szerződés alapján az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft., székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. (a továbbiakban: közszolgáltató).


5.§


E rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdésének fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.II. FEJEZET


A köztisztaság fenntartása


A közterületek tisztán tartása

6.§


A közterület szervezett, rendszeres tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről és az ott keletkezett települési szilárd hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával összefüggő tevékenység ellátásáról a 7.§ (1)-(2) bekezdésében és a 8.§ (1) bekezdésében meghatározott kivételekkel az önkormányzat gondoskodik, melynek keretében elvégzi

 1. a közutak, közterek burkolatának tisztántartását, az ott keletkezett hulladék összegyűjtését és elszállítását,
 2. az utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres kiürítését és tisztántartását,
 3. a csapadékvíz-elvezető és szikkasztó árkok karbantartását,
 4. az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakon és közterületeken a hóeltakarítást és a síkosság-mentesítést,
 5. a zöldterületek, parkok gondozását, közterületen lévő fák gallyazását, szükség szerinti csonkítását,
 6. az elhullott állatok közterületről történő eltávolítását, kóbor macskák és ebek befogását.


7. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

 1. az ingatlan előtti járdának, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, kiépített járda hiányában az ingatlan határától a közút gépjármű közlekedésre szolgáló részéig terjedő területnek a gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,
 2. az ingatlan határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló területe között elhelyezkedő nyílt ároknak és azok műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
 3. az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő, a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről.

(2) A közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében a gazdálkodó szervezetek, intézmények, szolgáltató-és kereskedelmi egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai mellett az ingatlanhasználók kötelesek kézi hulladékgyűjtőt elhelyezni, és azoknak az ürítéséről naponta gondoskodni.

(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése során gyomirtó vegyszert vagy ilyen vegyszerrel azonos hatású kemikáliát nem alkalmazhat.

(4) Az ingatlanhasználó az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles gyűjtőedénybe vagy gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.


8. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles a 7.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott terület hó- és síkosság-mentesítéséről gondoskodni. Ennek során az ónos esőtől, jégtől vagy a hótól síkossá vált területet a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával folyamatosan síkosság-mentessé kell tennie.

(2)A hóeltakarítást úgy kell végezni, hogy a folyamatos gépjármű- és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(3)Az ingatlanhasználó a járdáról eltakarított havat a járda vagy az úttest szélén, valamint a vízelvezető árkokban köteles összegyűjteni.

(4) Hórakást elhelyezni közterületen csak úgy szabad, hogy a közlekedést ne akadályozza vagy veszélyeztesse, útburkolati jeleket ne takarjon el és a növényzetet ne károsítsa.

(5) Hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni tilos.


9.§


A polgármester hatósági eljárásban kötelezheti az ingatlanhasználót jelen rendelet 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott közterület rész tisztántartására, és a teljesítés elmaradása esetén a kötelezettek költségére elrendelheti az általuk gondozatlanul hagyott közterületi rész megtisztítását, gyommentesítését.


10.§


(1) Közterületen építési, bontási, tatarozási munkákat, minden közműépítéssel kapcsolatos burkolat- vagy talajbontási munkát, a közművekben keletkezett hiba elhárítását úgy kell végezni, a kitermelt anyagot, illetve ásott földet úgy kell tárolni, hogy a környezetet ne károsítsa és a vízelvezetés biztosítva legyen.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok végzése során elkerülhetetlen építési törmelék és egyéb hulladék keletkezése, úgy a munka befejezése után az építést, hibaelhárítást végzőknek gondoskodni kell a terület törmeléktől és egyéb hulladéktól való megtisztításáról.

(3) Közterületen építőanyagot, építési törmeléket vagy egyéb anyagot 3 napot meghaladóan tárolni a polgármester engedélyével lehet. A tárolást követően a közterületet az eredeti állapotába helyre kell állítani.

(4) A meglévő közművekre történő új rákötés esetén szilárd burkolatú út és járda bontása kizárólag előzetes engedély alapján végezhető. A munkálatokkal érintett közterület eredeti állapotának helyreállítását a közút kezelőjével egyeztetett műszaki tartalommal, a közútkezelő hozzájárulásában meghatározottak szerint az köteles elvégeztetni, akinek az érdekkörében a rákötés történt.

(5) Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő burkolat bontás esetén a közút kezelője jelen rendeletnek megfelelő helyreállításra kötelezheti azt a személyt, aki a burkolatbontást végezte, illetve akinek érdekkörében a rákötés történt. A kötelezettség nem teljesítése esetén a helyreállítási munkák elvégzését a kötelezettek költségére elrendelheti.

(6) Minden közterület használata után a használó köteles saját költségére annak eredeti állapotba történő helyreállítását elvégezni.

(7) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a környezet ne szennyeződjék. Amennyiben a szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítás közben a környezet szennyeződik, a szállító a hulladék eltakarításáról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(8) A közterületre történő sárfelhordás eltakarításáról a gépjármű vezetője köteles gondoskodni.


11.§


(1) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán szabad. Az aktualitását veszített hirdetések eltávolításáról annak kihelyezője köteles gondoskodni.

(2) Nem szabad

 1. az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel vagy egyéb módon beszennyezni, megrongálni,
 2. a közterületen, zöldterületen lévő növényeket megrongálni, csonkítani, leszakítani,
 3. közterületen szennyeződést okozó tárgyakat, gépjárműveket letisztítani, mosni, vegyszeres anyaggal kezelni,
 4. a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladékot kiszórni, átválogatni,
 5. közterületen állatot legeltetni.


Az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartása


12.§


(1) Az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, gyommentesítéséről, rovar- és rágcsálómentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlanon köteles olyan rendet tartani, amely gátolja a rovarok és rágcsálók elszaporodását, és amely a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat az ingatlan rendeltetésszerű használatában nem gátolja. 

(3)[1] Avart és kerti hulladékot október 1-től április 30-ig minden hónap 25. napjától a hónap végéig minden nap lehet égetni. Az égetés során be kell tartani a hatályos tűzvédelmi szabályokat.III. FEJEZET


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelességei


13.§


(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal, a közszolgáltató által meghatározott napon kötelező.

(2) A közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos gyűjtőedények vagy a közszolgáltató egyedi jelzésével ellátott műanyag zsák használata kötelező.

(3) A közszolgáltatás keretében a magánszemély igénybevevő részére – választása szerint – az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

 1. 70 literes szabványos tároló,
 2. 110 literes szabványos tároló.

(4) A közszolgáltatás keretében a nem magánszemély igénybevevő részére – választása szerint – az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

 1. 240 literes szabványos tároló,
 2. 770 literes szabványos tároló,
 3. 1100 literes szabványos tároló.

(5) Azon ingatlanokon, amelyeket a közszolgáltató hulladékgyűjtő járműve megközelíteni nem tud, a közszolgáltató egyedi jelzésével ellátott műanyag zsák használata kötelező. Ezen ingatlanok felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

14.§


(1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(2) A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kitenni.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.

 (4) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.

(7) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni az igénybe vett gyűjtőedény űrméretét. A használó feltüntetési kötelezettségének a közszolgáltató által biztosított azonosító (matrica) tárolóra történő felragasztásával tesz eleget.

(8) A gyűjtőedényt a hulladékgyűjtő gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán vagy a kapu közelében elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(9) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.


15.§


(1) Az ingatlanhasználó köteles a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe venni a közszolgáltatást, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat betartani és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkező változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni.


16.§


(1) Szüneteltethető a közszolgáltatási szerződés azon ingatlanok esetében, amelyekben legalább hatvan naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik (üresen álló ingatlan) és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal.

(3) A közszolgáltatási szerződés szüneteltetésének legrövidebb időtartama 60 nap, leghosszabb időtartama egy év. A szüneteltetés csak a kérelem benyújtását követő hónap első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vonatkozhat.

(4) Arról, hogy az ingatlan üresen áll, a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki.


17.§


(1) A közszolgáltató köteles hetente egy alkalommal, az általa előre meghatározott időpontban a keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

(2) A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles legalább egy nappal előbb a helyben szokásos módon értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.

(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal és úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik. A közszolgáltatónak a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania.


18.§


(1) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha

 1. az ingatlantulajdonos kérelmére a közszolgáltatási szerződés szünetel,
 2. nem a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedényt, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt zsákot helyeztek ki,
 3. a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre, vagy a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlanhasználónak felróható okból – nem üríthető,
 4. a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 14.§ (4) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,
 5. a gyűjtőedény túltöltött.

(2) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlan tulajdonost.


19.§


(1) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente legalább két alkalommal köteles térítésmentesen gondoskodni. A lomtalanítási és a zöldhulladék gyűjtési napokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottakon felül júniustól novemberig havonta egy alkalommal, előre meghatározott időpontban térítésmentesen gondoskodik a falomb és a kerti hulladék szervezett gyűjtéséről.

(3) Az az ingatlanhasználó, aki hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és díjfizetési kötelezettségének eleget tesz, ingyenesen veheti igénybe a közszolgáltató által fenntartott hulladékudvar szolgáltatásait.

(4) A településen három helyen elhelyezett, a papír, üveg és műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigeteken bárki térítésmentesen helyezhet el hulladékot.


20.§


Mivel a településen nincsenek üdülőingatlanok, így a Képviselő-testület az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem állapít meg.


A közszolgáltatási szerződés tartalma


21.§


A közszolgáltatási szerződésnek kizárólag a Ht. 34.§ (5) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia.


Adatkezelésre vonatkozó szabályok


22.§


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók természetes személyazonosító adatait és lakcímét tartja nyilván és kezeli.

(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapítása, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a közszolgáltatási szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, illetve az abból származó tartozás fennállásáig tarthatja nyilván és kezelheti. A szerződéses jogviszony megszűnését, a követelés behajtását, illetve a végrehajtás elévülését követő 5 napon belül az adatokat a közszolgáltató köteles megsemmisíteni.


IV. FEJEZET


Záró rendelkezések


23.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 4/2004.(VI.1.) önkormányzati rendelet.

Szűcs Sándor                                                   Dr. Rózsa Éva

                        polgármester                                                           jegyző


[1]

Módosította a 3/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. április 13-tól.