Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(X.29.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 01. 20

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2021. január 18. napjával.)


Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat elnevezése: Siójut Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).


(2) Az önkormányzat székhelye: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.


(3) Az önkormányzat működési területe: Siójut község közigazgatási területe.


(4) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testületet a polgármester vezeti.


(5) A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 5 fő. A polgármester és a települési képviselők névsorát az 1. függelék tartalmazza.


2. § (1) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.


(2) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.II. FEJEZET

Az önkormányzat feladat- és hatáskörei


3. § (1) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyekben szabadon dönt. A törvény keretei között önállóan szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.


(2) A képviselő-testület ellátja a helyi közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.


(3) A képviselő-testület egyes hatáskörei gyakorlását átruházhatja a bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, az önkormányzati társulásra.


(4) A képviselő-testület hatásköre átruházásának lehetőségét, az átruházás alapvető szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.


(5) A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei a Mötv. 42. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül az alábbiak:

 • döntés az önkormányzati üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelem szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármely más tulajdonjog változásával járó hasznosításáról,
 • döntés a vagyongazdálkodási koncepció elfogadásáról, aktualizálásáról,
 • koncessziós pályázat kiírása, elbírálása,
 • testvér-települési kapcsolat létesítése.


4. § (1) A képviselő-testület önként vállalt feladatai lehetnek különösen:

 • önkormányzati ösztöndíj pályázat támogatása,
 • a szociális és egészségügyi gondok mérséklését célzó tevékenységek támogatása,
 • a művészi alkotómunka feltételeinek támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, segítése,
 • regionális és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fenntartása,
 • társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása és fejlesztése, működési feltételeik biztosításának segítése,
 • ifjúsági és sportfeladatok támogatása, ebben segítő, szervező tevékenység ellátása.


(2) Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek felsorolását  a 2. függelék tartalmazza.


III. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE


A képviselő-testület alakuló ülése


5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül alakuló ülést tart a Mötv. 43. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint.


(2) Az alakuló ülés első napirendjeként a Siójuti Helyi Választási Bizottság elnöke beszámol a választások eredményéről és amennyiben korábban nem adta át, átadja a megbízóleveleket.


(3) Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők a Mötv. 1. mellékletében meghatározott szöveggel esküt tesznek.


(4) Az alakuló ülés összehívása során a polgármester eltérhet a rendelet a képviselő-testület összehívását szabályozó rendelkezéseitől, különösen a meghívó kiküldésére vonatkozó határidő, valamint az előterjesztések elkészítésére és benyújtására meghatározott határidő tekintetében. A szabályozástól való eltérés nem sértheti a nyilvánosság biztosítására vonatkozó előírások betartását.


A képviselő-testület munkaterve és ülései  


6. § A képviselő-testület munkaterve szerint ülésezik, évente legalább 6 ülést köteles tartani.


7. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a) az Mötv. 44 §-ban meghatározott esetben,

b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

c)  a települési képviselők egynegyedének az indítványára, valamint

e) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik,


(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani, a napirendi indítvány feltüntetésével. 


(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belüli időpontban köteles a testület rendkívüli ülését összehívni.


(4) Rendkívüli ülést lehet összehívni az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, ha a polgármester megítélése szerint a képviselő-testület összehívására van szükség.


8. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.


(2) A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a nyilvánosságot a meghívónak a helyben szokásos módon - a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban hivatal) Siójuti Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztésével - kell értesíteni.


9. § (1) A képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben rendeli, illetve rendelheti el zárt ülés tartását.


(2) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.


(3) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.


(4) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.


10. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit az általa határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze, és a polgármester terjeszt elő.


(2) A munkaterv tartalmazza

a) az ülések időpontját, helyét

b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket,

e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket.


A képviselő-testület üléseinek előkészítése


11. § (1) A képviselő-testület ülésére készített előterjesztéseket a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző vagy megbízásából a jegyzői referens terjeszti a képviselő-testület elé.


(2) Az Ügyrendi Bizottság bármely, a képviselő-testület napirendjén szereplő ügyben hozandó döntés előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében részt vehet, előzetesen véleményt nyilváníthat, a jegyzői referenstől, a hivatal köztisztviselőjétől tájékoztatást kérhet.

(3) Az önkormányzati intézmény, illetve szerv vezetője az előterjesztője annak a napirendnek, amely kizárólag az adott szervre, vagy az általa végzett tevékenység ellátására vonatkozik.


(4) Az előterjesztésnek tartalmazni kell a jegyző azon nyilatkozatát, mely szerint az törvényességi szempontból megfelelő.


12. § (1) A képviselő-testület elé kizárólag írásban nyújthatók be az alábbi tárgyú előterjesztések:

 • rendeletalkotás,
 • intézmény alapítása, átszervezése, megszűntetése,
 • helyi népszavazás kiírása,
 • az önkormányzat vagyonával kapcsolatos szerződések, teljesítések, kötelezettségvállalások.


(2) Szóbeli előterjesztésnek minősül a testületi ülésen kiosztott írásos előterjesztés is.


(3) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés a következő két részből áll:

a) az első részben különösen:

 • utalni kell azon előzményekre, amelyek az adott napirend megtárgyalását szükségessé tették,
 • ismertetni kell, hogy az adott témakör szerepelt-e már korábban is napirenden, ha igen, milyen döntés született, utalni kell a hozott határozatok végrehajtására,
 • meg kell jelölni a napirenddel kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásokat: személyi és dologi eszközöket, és költségkihatásokat,
 • az adott napirend feladatainak elemzése alapján meg kell jelölni a legfontosabb célkitűzések megvalósítása érdekében teendő intézkedéseket,
 • amennyiben az adott feladat végrehajtásában többféle megoldás lehetséges, mindegyiket ismertetni kell,
 • amennyiben az adott témakörben közmeghallgatást tartottak, ki kell térni az ott elhangzott véleményekre,


b) a második rész a határozati javaslat, amely:

 • az előterjesztés első részére épül és az abban feltárt problémák megoldására tartalmaz intézkedési javaslatot,
 • megjelöli a végrehajtás határidejét és felelőseit, a határozat végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztésének határidejét,
 • anyagi eszközöket igénylő előterjesztés esetén megjelöli azok fedezetének forrásait,
 • ha az adott feladat végrehajtásában több személy érintett, a határozati javaslat ezeket külön is megjelöli azzal, hogy a végrehajtás megszervezése és összehangolása kinek a feladata.


c) Az önkormányzati rendeletek esetében az előterjesztés tartalmára a b) pontban foglaltak az irányadóak azzal, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet, indokolást és előzetes hatásvizsgálatról szóló tájékoztatást tartalmaz.


(4) Szerződéskötés esetén a szerződés tervezetet kell javaslatként a képviselő-testület elé terjeszteni, vagy a szerződés fontos tartalmi elemeinek meghatározásával kell a határozati javaslatot elkészíteni, a szerződés konkrét szövegének elkészítésével pedig a végrehajtásért felelőst megbízni.

(5) Önkormányzati hatósági ügyben az előterjesztés első része a rövid tényállást és az addig hozott döntéseket, intézkedéseket, az alkalmazandó jogszabályokat, a második részt alkotó határozati javaslat a tervezett döntés lényegét tartalmazza.


(6) Az előterjesztés elkészítéséért, tartalmáért valamint a munkaterv szerinti határidőben történő benyújtásáért a napirend előterjesztője a felelős.


(7) A képviselő-testületi ülésekre készült előterjesztéseket meg kell küldeni:

 • a képviselő-testület tagjainak,
 • az adott napirendi ponttal érintett személyeknek a napirendhez tartozó előterjesztést.


A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése


14. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége vagy akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult a képviselő-testület ülésének összehívására és az ülés levezetésére.


(2) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót írásban kell elkészíteni, azt a képviselők és meghívottak részére elektronikus úton, - technikai problémák felmerülése esetén papíralapon - kell megküldeni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a tervezett napirendeket és azok előterjesztőit.


(3) A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket. A megküldés megtörténtéről a hivatal tájékoztatja a képviselőket.


(4) A meghívót olyan időpontban kell kiküldeni – kivéve a rendkívüli ülés meghívóját -, hogy azt a testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők, illetve az egyéb érdekeltek az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.


(5) Rendkívül sürgős esetben a képviselő-testület ülése szóban (telefon útján) 24 órán belüli időpontra is összehívható. Ebben az esetben is el kell készíteni az írásbeli meghívót, és a határozati javaslatot, a kizárólag írásban benyújtandó előterjesztések esetén az előterjesztést és a határozati javaslatot illetve rendelet-tervezetet.


15. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.


(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) az illetékes országgyűlési képviselőt.


(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan az adott napirend tárgyalására meghívott személyt.


(4) A polgármester az ülés kezdetekor megállapítja az ülés határozatképességét és azt az ülés során folyamatosan figyelemmel kíséri.


(5) A polgármester előterjeszti az ülés napirendi tervezetét, a napirend elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(6) A polgármester minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit. A képviselő-testület úgy is határozhat, hogy több, témájánál összefüggő előterjesztés vitáját együtt folytatja le.

Az írásos előterjesztést az előterjesztő a vita előtt szóban kiegészítheti.


(7) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt válaszol. A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, a polgármester szükség szerint összefoglalót tart.


(8) Az önkormányzati rendelet-tervezet, illetőleg az eredetileg előterjesztett határozati javaslat részbeni megváltoztatására irányuló módosítási indítványt az indítványozó, szövegszerűen megfogalmazott formában terjesztheti elő.


16. § (1) A polgármester az ülés vezetése során az egyes napirendeknél a 10 perc időtartamot meghaladó hozzászólás esetén a hozzászólás további időtartamát 1 percre korlátozhatja, az előterjesztésekkel kapcsolatos viták indokolatlan elhúzódásakor az ismételt felszólaló hozzászólási időtartamát 2 percben korlátozhatja.


(2) A képviselő-testület ülésén megjelent hallgatóság az adott napirendi pont megvitatását követően kézfeltartással jelezheti, amennyiben az üléshez hozzá kíván szólni. A polgármester a hozzászóláshoz 5 perc időtartamot engedélyezhet. Amennyiben a hozzászólás az ülés elhúzódását eredményezné, a polgármester a hozzászólást 2 percre korlátozhatja.


(3) A határozat meghozatala előtt a jegyzőnek, vagy a jegyzői referensnek szót kell adni, ha a határozat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.


A tanácskozás rendjének fenntartása


17. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek során:

 • figyelmezteti a képviselőt és azt a tanácskozási joggal résztvevő hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától,
 • rendreutasítja a képviselőt és azt a tanácskozási joggal résztvevőt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, illetve a tanácskozás méltóságához nem illő megfogalmazást használ.


(2) A polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülést határozott időre félbeszakíthatja, ha a testületi ülésen olyan rendbontás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi. Amennyiben az ülés félbeszakad, kizárólag újabb polgármesteri összehívásra folytatódhat.


Döntéshozatali eljárás


18. § (1) A képviselő-testület döntéseit rendelet vagy határozat formájában hozza meg.


(2) Amennyiben a szavazásra bocsátott kérdés a szavazástól tartózkodók száma miatt nem kapja meg a többségi igen, vagy nem szavazatot, újraszavazás rendelhető el. Az újraszavazás során a képviselő-testület lépcsőzetes szavazással (a legkisebb igen szavazatot kapott javaslat szavazási fordulónként kiesik) dönt olyan kérdésekben, amelyekben csak az egymás utáni többszöri szavazás vezet eredményre.


(3) Határozatképesség hiánya esetén a napirendet a képviselő-testület a következő ülésen újratárgyalja.


(4) Amennyiben a képviselő-testület két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést hozhat mindazon ügyben, mely az önkormányzat feltétlen érdekét szolgálja, és a döntés vagyonkiadással, tulajdonjog változással nem jár. Nem hozható döntés a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyekben. Döntést hozhat továbbá a polgármester mindazon ügyben, mellyel az önkormányzatot károsodástól óvja meg. A polgármester döntéséről köteles a képviselő-testületet utólag, a következő ülésen tájékoztatni.


19. § A képviselő-testület minősített többséggel dönt a Mötv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott ügyeken kívül:

 • helyi népszavazás kiírása,
 • korlátozottan forgalomképes ingatlanok egészének elidegenítése,
 • a költségvetésben nem szereplő, 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról,
 • önkormányzati kitüntetés alapításáról, adományozásáról.


20. § (1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A szavazás kézfelemeléssel történik.


(2) A képviselő-testület egyszerű többséggel név szerinti szavazást rendelhet el a képviselők egynegyedének indítványára.


(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző, vagy a jegyzői referens egyenként olvassa a települési képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.


(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, illetve a tanácskozások lefolytatásával összefüggő kérdésekben.


21. § (1) A képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el a Mötv. 74. § (1) bekezdésében, és 76. § d) pontjában foglaltakon túl mindazon ügyekben, melyek tárgyalása zárt ülésen történik.


(2) A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket az Ügyrendi Bizottság látja el. 


22. § (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. A képviselő-testület előbb a módosító és kiegészítő javaslatokról, ezt követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról dönt.


(2) A polgármester először a javaslatok mellett leadott szavazatokat, majd az ellenszavazatokat, illetve a szavazástól tartózkodók számát állapítja meg.


(3) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti az elfogadott határozatot.


A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve


23. § (1)A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselő-testület az ülésen egy fő jegyzőkönyvhitelesítőt választ.


(2) A testületi ülések jegyzőkönyvének a Mötv. 51. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazni kell:

 • a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,
 • a szavazás eredményét a név és a szavazat rögzítésével.


(2) A képviselő-testületi ülésről, valamint a bizottság üléséről készített jegyzőkönyvek – a zárt ülésre vonatkozó kivételével – ügyfélfogadási időben a hivatal Siójuti Kirendeltségén, vagy a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetők meg.


(3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak az ülésen tanácskozási joggal részt vevők, amennyiben az ülésen részt vett, a tárgyban közvetlenül érdekelt, vagy annak igazolt megbízottja, a jegyző és a Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője tekinthet be.


(4) A testületi ülés jegyzőkönyve eredeti példányához mellékelni kell:

 • a meghívót,
  • az előterjesztéseket,
 • a jelenléti ívet,
 • a név szerinti szavazásról készült névsort,
 • képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását,
 • a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét.


(5) A képviselő-testület nyilvános ülésének előterjesztéseiről, jegyzőkönyveiről, a nyilvános és zárt ülésen hozott döntéseiről másolat készíthető.


Önkormányzati határozatok


24. § (1) A határozatok számozása külön-külön, naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal történik. A határozatok megjelölése tartalmazza a sorszámot, elfogadásának évét, hónapját és napját, a felelős személyét, valamint a határidőt.


(2) A határozatok nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


Határozatok végrehajtása


25. § (1) A képviselő-testületnek a határozatok végrehajtásáról a polgármester köteles beszámolni. A képviselő-testület rendelete vagy határozata végrehajtásával, a végrehajtás ellenőrzésével megbízhat e célra létrehozott ideiglenes bizottságot is.


(2) Ha a határozat végrehajtásáért felelős személy végrehajtást akadályozó körülményt észlel, azt jelzi a polgármesternek, aki a képviselő-testületet tájékoztatva intézkedik a végrehajtást gátló körülmény elhárításáról.IV. FEJEZET

Önkormányzati rendeletalkotás


26. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti a:

 • polgármester
 • képviselő-testület bizottsága,
 • települési képviselő,
 • jegyző
 • Siójuton székhellyel rendelkező civil szervezetek képviselői.


(2) A rendelet-tervezet szakmai előkészítéséről, megszövegezéséről és annak törvényességi vizsgálatáról, előterjesztéséről a jegyző gondoskodik.


29. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Mötv. 51. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell kihirdetni. A kihirdetés helyben szokásos módja a hivatal Siójuti Kirendeltségének hirdetőtábláján történik.


(2) A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.


(3) A hatályos önkormányzati rendeleteket szükség szerint felül kell vizsgálni


V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ


A képviselő jogállása, jogai és kötelezettségei


30. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választói érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.


(2) A települési képviselők esküje letételének megszervezése a jegyző feladata.


31. § (1) A települési képviselő – az Mötv.  32.§ (2) bekezdés i), j), k) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl – köteles

a) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

b) az önkormányzat által szervezett rendezvényeken megjelenni

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.


(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) hozzászólási jogát a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolni.


32. § (1) A képviselő-testület a döntéshozatalból kizárhatja azt, akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.


(2) Amennyiben a képviselő a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és a személyes érintettsége a határozathozatalt követően derül ki, úgy a képviselő-testület a határozatot visszavonhatja, hatályon kívül helyezheti, és kezdeményezheti az adott napirend ismételt tárgyalását.


33. § (1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől (jegyzői referenstől) és az Ügyrendi bizottság elnökétől, illetve hozzájuk kérdést intézhet.


(2) A kérdés, felvilágosítás kérés szóban és írásban is előterjeszthető.


(3) A települési képviselő a kérdést, illetve a felvilágosítás kérést a napirendek tárgyalását követően terjesztheti elő.


(4) A kérdésre, illetve a felvilágosítás kérésre az ülésen szóban, vagy legkésőbb 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni.


VI. FEJEZET

A közmeghallgatás


34. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek minősül.


(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a hivatal jegyző által kijelölt köztisztviselője.


(3) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


35. § (1) A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(2) Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.


(3) A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít.


VII. FEJEZET

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai


36. § A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal,

e) a Siójut Község Önkormányzata részvételével működő társulás.


A polgármester és az alpolgármester


37. § (1) A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.


(2) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.


(3) A polgármester feladatai a Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túl:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel.


38. § A polgármester átruházott hatáskörben dönt:

 • a közterület-foglalási engedélyezés köréből az építőanyag közterületen történő tárolására, továbbá a cirkusz és mutatványosok, valamint a községi rendezvények, egyéb ünnepségek alkalmával kitelepülő „vásározók”, kiállítók részére a közterület használatról.
 • temetési segély kérelmek, az iskolakezdési támogatás, a Siójuton szervezett nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatása és a születési támogatás tekintetében.


39. § Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.


A képviselő-testület bizottsága


40. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.


41. § A képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság.


42. § (1)[1] Az Ügyrendi Bizottság 2 fő települési képviselőbőlés 1 fő nem települési képviselő tagból áll. A bizottság elnökének és tagjainak nevét az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.


(2) Az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre:

a) nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és velük egy háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait,

b) vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik,

c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását követően az eredményről a képviselő-testület tájékoztatása,

d) kivizsgálja a képviselő-testület összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket és az eljárás

eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja,

e) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott hatáskörben,

f) lebonyolítja a titkos szavazást a képviselő-testület ülésén.


(3) A bizottság a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan az ügyrendjében részletes belső szabályokat állapít meg.


(4) A bizottság tagjaira az Mötv. képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


(5) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni.


(6) A bizottság a létrehozását követően 30 napon belül ülést tart, ahol - az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével - határozattal elfogadja a bizottság részletes működési szabályait tartalmazó bizottsági ügyrendet.


(7) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltsége látja el.


A jegyző, aljegyző


44. § (1) A jegyzői feladatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése, Siófok Város Polgármestere által, pályázat útján határozatlan időre kinevezett jegyző látja el. A jegyző felett Siófok Város Polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat. A pályázati felhívás tartalmát a székhelytelepülés polgármestere határozza meg és gondoskodik a pályáztatás lefolytatásáról.


(2) Az aljegyzői feladatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó és fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője látja el.


(3) A jegyző a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint jegyzői referens közreműködésével gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.


(4) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a hivatal székhelytelepülésének polgármestere, Siófok Város Polgármestere által megbízott hivatali köztisztviselő jogosult a jegyzői feladatokat – legfeljebb hat hónapra – a jegyzői tisztség betöltéséig, vagy a jegyző, aljegyző akadályoztatásának megszűnéséig ellátni.


A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal


45. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre.


(2) A képviselő-testület hivatali szervezetének elnevezése: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal


(3) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban hivatal) székhelye: 8600 Siófok Fő tér 1.


(4) A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:

 • Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltsége

8652 Siójut Kossuth L. u. 14.

 • Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38.


(5) A hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.


(6) A polgármester határozza meg a hivatalnak a feladatait a Mötv. 67. § b) pontjába foglalt kérdésekben.


(7) A hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.


46. § A hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. § d) pontja és a 85. § (6), (9) bekezdése pontja figyelembe vételével - a Képviselő-testületek határozattal fogadják el.Önkormányzati Társulás


47. § (1) Az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A társulás székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott társulás feladata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 27. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, mely a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.


(3) A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházza a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra


VIII. FEJEZET

Az önkormányzat gazdálkodása


A gazdasági program


48. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.


(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.


Az önkormányzat költségvetése


49. § (1) Az önkormányzat évente meghatározza a költségvetését. Ebből finanszírozza a kötelező és önként vállalt feladatait.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését és zárszámadását külön rendeletben állapítja meg.


(3) A hivatal költségvetése tartalmazza a kirendeltségek kiadásait, bevételeit külön előirányzatként.


(4) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények akként változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

Az önkormányzat vagyona


50. § Az önkormányzat vagyonát, a vagyonnal való rendelkezés szabályait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.


IX. FEJEZET

Záró Rendelkezések


51. § (1) A rendelet 2019. október 29. napján 18 óra 20 perckor lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete.Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.

polgármester

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző

Záradék:


Az önkormányzati rendelet 2019. október 29. napján 18 óra 25 perckor kihirdetésre került.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző


[1]

Módosította a 14/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 3-ától.