Zomba Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.12.) önkormányzati redelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 13 - 2017. 04. 13

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Avart és kerti hulladékot október 1-től április 30-ig minden hónap 25. napjától a hónap végéig minden nap lehet égetni. Az égetés során be kell tartani a hatályos tűzvédelmi szabályokat.”


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 Szűcs Sándor                                                     Dr. Rózsa Éva

 polgármester                                                             jegyző