Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 06. 05

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Siójut község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott ingatlanokra terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre, valamint a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.


A közszolgáltatás tartalma


2. § (1) Siójut község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltatónak átadott települési hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására és kezelésére jogosult közszolgáltató, Siójut Község Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi u. 3.). A DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság köteles a közszolgáltatást a SIÓKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) (a továbbiakban együtt: közszolgáltató), mint teljesítési segéd (közszolgáltatói alvállalkozó) bevonásával végezni.


(2) A DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alvállalkozójaként a SIÓKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a települési hulladék gyűjtését, szállítását, kezelésre történő átadását, és a mechanikai előválogató mű üzemeltetését.


(3) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat:

  • az ingatlanhasználó által a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltatónak átadott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,
  • az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,
  • az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására,
  • az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására,
  • az a)-d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.


A közszolgáltatás kötelező igénybevétele


3. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszony létrejöttéhez természetes személy ingatlanhasználó esetében elegendő a közszolgáltatás igénybevételének ténye, valamint az, ha a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás nyújtására az ingatlanhasználó rendelkezésére áll, igénybevételre kötelezett gazdasági társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg.


(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről tájékoztatja a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területén fekvő ingatlanok használóit. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.


Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó


4. § (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyesen gyűjtött települési hulladékának kezelésére köteles a közszolgáltatóval szerződést kötni. A megkötött közszolgáltatási szerződésben szereplő hulladékmennyiséget meghaladó „többlet hulladékot” a megvásárolt közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott gyűjtőzsákban helyezheti ki közterületre, szállítási napon a regisztrált gyűjtőedény mellé.


(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékának szállítására és kezelésére a közszolgáltatóval szerződést köthet.


A vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések


5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű szabványos gyűjtőedényben gyűjti.


(2) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által rendszeresített szabványos mérettel rendelkező gyűjtőedényt beszerezni, a települési hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni.


(3) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével az alábbi edényméretek közül választhatja ki:

  • használható típusok a lakosság körében: 60 literes, 120 literes (régi 110 literes),
  • használható típusok gazdálkodó szervezetek, intézmények körében: 120 literes (régi 110 literes), 240 literes, 1100 literes


(4) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém és üveg hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az elkülönített gyűjtéshez rendszeresített, felirattal és a hulladékfajta piktogramjával ellátott, gyűjtő zsákban.


(5) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, üveg- és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menő szállítás körében elszállítja.


(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezheti ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja.


6. § (1) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.


(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után és a begyűjtés napján helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. Az ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.


(4) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.


(5) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, megvásárolt műanyag gyűjtőzsákban van elhelyezve a regisztrált gyűjtőedény mellett.


Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések


7. § (1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék szállítására kijelölt szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja.

(3) A közszolgáltató a zöldhulladékot a zöldhulladék szállítására kijelölt szállítási napon köteles elszállítani, ha azt az ingatlanhasználó biológiailag lebomló zsákban, vagy maximum 1 m x 0,5 m-es kötegekben helyezi ki közterületre.

(4) A közszolgáltató a zöldhulladék szállítási napon az ingatlanhasználók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű települési hulladékot nem köteles elszállítani.

(5) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január hónapjában.


Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések


8. § (1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a somi hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.


(2) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja.


(3) Lomtalanítás során, közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék (festékmaradék, festékes flakon,fáradt olaj,elektronikai hulladék, akkumulátorok, elemek);

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, műanyag és fém hulladék);

h) zöldhulladék.


A közszolgáltatás szünetelése


9. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti arra való tekintettel, hogy ingatlanában életvitelszerűen nem tartózkodik, az ingatlant nem lakják és azt egyéb módon nem hasznosítja (bérbeadás, bárminemű egyéb hasznosítás). Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségét, annak kezdetét megelőzően legalább 15 nappal, a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentése csak teljes naptári hónapokra szólhat. A közszolgáltató a bejelentés befogadásáról köteles írásban igazolást adni az ingatlanhasználó részére.


(2) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megfizetése alól az az ingatlanhasználó, aki

  • az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja,
  • az ingatlan használaton-kívüliségét a mérőóra-állás bejelentésével igazolja.


(3) Az ingatlant használaton kívülinek kell tekinteni akkor, ha a mérőóra (vízfogyasztás, egyedi óra hiányában villamosenergia-fogyasztás) kezdő és záró óraállása között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy maximum 20 kWh fogyasztás keletkezett.


(4) Az ingatlan használaton-kívüliségét minden esetben mérőóra-állás bejelentésével kell igazolni. A szüneteltetés kezdő óraállását legkésőbb a szüneteltetés első napját megelőző napig, hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, villamos energia) igazolásával kell bejelenteni. A szüneteltetés záró óraállását a szüneteltetés utolsó napjától számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, villamos energia) igazolásával.


(5) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltató a bejelentést követően bármikor ellenőrizheti az ingatlant. Amennyiben az ellenőrzés során megbizonyosodik arról, hogy az ingatlan használatban van, úgy az adott időszakra eső közszolgáltatási díjat a tulajdonos köteles megfizetni a közszolgáltató részére.


(6) A közszolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt a kihelyezett települési hulladék elszállítására a közszolgáltató nem köteles.


A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségei és jogai


10. § (1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, ártalmatlanítása és elhelyezése,

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása.


(2) A közszolgáltató kizárólag csak az általa rendszeresített gyűjtőedényben (szabványos négyzet keresztmetszetű gyűjtőedény) okozott kárért felel, amennyiben a gyűjtőedény károsodását nem az ingatlanhasználó okozta azzal, hogy a gyűjtőedény teherbíró képességét meghaladó mennyiségű települési hulladékot, vagy zöldhulladékot helyezett el benne, vagy ha a gyűjtőedény azért károsodott, mert az ingatlanhasználó által benne elhelyezett települési hulladék, vagy zöldhulladék belefagyott vagy beleragadt.


(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről.


11. § (1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.


(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó természetes személyi adatait és lakcímét.


(5) A közszolgáltató a közszolgáltatásban rendszeresített gyűjtőedény méretet meghaladó mennyiségű települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha azt nem a közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott gyűjtőzsákban helyezték ki járatnapon közterületre.


Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai


12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. A kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb mértékűre szorítsa,

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni. A települési hulladékot az ingatlanon felhalmozni tilos.


(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni.


(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére.


13. § (1) Az ingatlanhasználó jogosult a rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni.


(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével e rendeletben meghatározott típusedények közül az általa használni kívántat kiválassza.


(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól információt kérni.


A közszolgáltatási díj fizetésének rendje


14. § (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.


(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján.


(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult.


Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


15. § (1) A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére, a személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(2) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés alapozza meg.


(3) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma,

e) az ürítés gyakorisága és a szállítás napjai,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

i) az irányadó jogszabályok meghatározása. Záró rendelkezések


16. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete.Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző

Krisztin Endre sk.

polgármester


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 43. pont szerint.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 6. pont szerint.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 21. pont szerint.