Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Hatályos: 2016. 01. 30 - 2018. 04. 30

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjaiban kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

A rendelet hatálya


 1. §


 1. Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Diósberény község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre


II. Fejezet

Eljárási rendelkezések


 1. §


 1. A Rendeletben szabályozott, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.
 2. A kérelemről a beérkezését vagy a hivatalból indult eljárás megindítását követő 21 napon belül kell dönteni.


 1. §


 1. A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.
 2. A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
 1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;
 2. munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást, hatósági szerződést;
 3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;
 4. vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról;
 1. egyéb jövedelmek esetében (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem) a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
 2. nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.
 1. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 2. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
 3. Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.
 4. A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni; a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.


 1. §


 1. Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
 2. Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.
 3. A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.
 4. E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 5. A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.


III. fejezet

Ellátási formák

 1. §


 1. A polgármester a jogosultsási feltételek fennállása esetén
 1. rendszeres települési támogatást,
 2. rendkívüli települési támogatást,
 3. köztemetést

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
Rendszeres települési támogatás

 1. §


 1. A polgármester Diósberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásához támogatást nyújt a kérelem beadás hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.
 2. [1]Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 230 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyeket.
 3. Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
 4. Nem jogosult a rendszeres települési támogatásra, aki lakásfenntartási támogatásban részesül.
 5. Rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
 1. a támogatással érintett lakásba bejelentett személyek jövedelemigazolását,
 2. a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.
 1. Rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és annak mértéke havi 4000 Ft.
 2. Rendszeres települési támogatás folyósítása havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik.
 3. Rendszeres települési támogatás megszűnik:
 1. a támogatásra jogosult kérelmére,
 2. ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,
 3. amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
 1. Rendszeres települési támogatásnak a jogosult részére történő kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.
 2.  Az (8) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.
 3. Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósítása a (8) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.Rendkívüli települési támogatások


 1. §


 1. A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt
 1. temetési támogatás,
 2. eseti támogatás formájában.


Temetési támogatás

 1. §


 1. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a személynek folyósítható, aki
 1. Diósberényi állandó lakos hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott,
 2. Diósberényi állandó lakos személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
 3. olyan közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott, aki élete során minimum 5 évig Diósberényi lakos volt.
 1. Az (1) a)-c) pontja szerinti személy eltemettetésének költségeihez temetési támogatás állapítható meg nem diósberényi lakos részére is.
 2. A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
 3. A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
 1. a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
 2. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
 1. A kérelmet a halott anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 2. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 15.000.-Ft.


Eseti támogatás

 1. §


 1. Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Diósberényi lakcímmel rendelkező személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.
 1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,
 2. Diósberény község közigazgatási területén lévő, életvitelszerűen lakott ingatlant ért elemi kár esetén,
 3. önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.
 1. Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot.
 2. Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ötezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen ötvenezer forint.
 3. Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
 4. Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.
 5. A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.


Köztemetés

 1. §


 1. Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Diósberény község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha
 1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
 1. A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.
 2. Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.
 3. A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.


IV. fejezet

Szociális szolgáltatások


 1. §


 1. Az önkormányzat az Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap ellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja:
 2. Az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) kötött megállapodás alapján a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:
 1. házi segítségnyújtás,
 2. családsegítés,
 3. gyermekjóléti szolgálat,
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 5. szociális étkeztetés
 6. nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja)
 1. A szociális szolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Gyönk Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.
V. fejezet


Hatályba lépés

Záró rendelkezések


 1. §


 1. Ezen rendelet a 2015. március 1 napon lép hatályba.


 1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete.
         Tillmann András László                                                                                Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.


                                                                                                                    Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                             jegyző


[1]

Módosította az 1/2016. (I. 29.) Ör. 1. §-a.