Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladék égetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 02. 18

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában és 48.§ (1) bekezdésében, és a 306/2010. (XII. 23.) Kormány-rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.


1 §


(1) Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.


(2) Belterületen a háztartási növényi hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok, szélcsend esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfőtől szombatig végezhető, 8.00 órától, 16.00 óráig, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


(3) A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.


(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon.


(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes hulladékot.


Záró rendelkezések

2 §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

               Tillmann András László                                              Kis-Fehér Katalin

                        polgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 17.                                                                                                       Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                jegyző