Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testület

6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 09. 01

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:


   a) bevételeinek fõösszegét 119.040.000,- Ft-ban, azaz egyszáztizenkilencmillió-negyvenezer forintban ,

kiadásainak fõösszegét 119.040.000,- Ft-ban, azaz egyszáztizenkilencmillió-negyvenezer forintban forintban;

   b) költségvetési bevételeinek összegét 120.765.000,- Ft-ban, azaz egyszázhúszmillió-hétszázhatvanötezer forintban;

költségvetési kiadásainak összegét 116.445.000,- Ft-ban, azaz egyszáztizenhatmillió-négyszáznegyvenötezer forintban;

   c)  a költségvetési többlet összegét 4.320.000,- Ft-ban, azaz négymillió-háromszázhúszezer forintban;

   d) finanszírozási bevételeit 8.914.000,- Ft-ban, azaz nyolcmillió-kilencszáztizennégyezer forintban, mely előzőévi pénzmaradvány.

finanszírozási kiadásait 0,- Ft-ban, azaz nulla forintban hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt elõirányzatonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el.


(3) A mûködési bevételek és kiadások, valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.


(4) A képviselõ-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 3. és a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselõ-testület az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásait és hozzájárulásait projektenként részletezve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat kiadási elõirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint fogadja el.


2. §


(1) A többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségeket és azok célonkénti és évenkénti bontását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §


(1) A képviselõ-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 4.517 E Ft összegben hagyja jóvá a 10. számú mellékletnek megfelelõen.


(2) A képviselõ-testület utasítja az önkormányzat jegyzõjét, hogy a pénzmaradványt érintõ fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3)[1] A képviselő testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(4)[2] A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(5)[3] A képviselő-testület vagyonkimutatást a 13-13c. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.


(6)[4] A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


4. §


(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


5. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


                  Tillmann András László                                                       Budainé Vajk Ildikó            

                           polgármester                                                                         jegyzõ       

A rendelet kihirdetésének napja:


2014. május 8.                                                                                             Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                         jegyző

[1]

Hatályba léptette a 7/2014 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Hatályba léptette a 7/2014 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[3]

Hatályba léptette a 7/2014 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[4]

Hatályba léptette a 7/2014 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a