Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 01. 11 - 2016. 10. 07

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja


 1. § (1) Jelen rendelet célja:


 1. Diósberény község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;


 1. a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2)  A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy


 1. a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;


 1. biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3)  Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladék kezelése szempontjából kiterjed Diósberény község teljes közigazgatási területére, valamennyi ingatlantulajdonosára és használójára (a továbbiakban: Tulajdonos), függetlenül attól, hogy a Tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a lakossági és intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szolgáltatásból, továbbá az ingatlanok, köz- és zöldterületek tisztántartásából származó szilárd és folyékony hulladékok (a továbbiakban: települési szilárd, illetve folyékony hulladék) kezelésére. Nem terjed ki a termelési- és veszélyes hulladékokra.


(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terjed ki a rendelet hatálya arra a gazdálkodó szervezetre, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) Diósberény Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9., (a továbbiakban: Közszolgáltató) amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.


(2) A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(3) Közszolgáltató a szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és létesítményeivel, részben a Dél-Balaton és a Sióvölgye Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Program keretében beszerzett, és a Közszolgáltató részére átadott eszközökkel, berendezésekkel, illetve létesítmények használatával tesz eleget.


(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelő Központ területén történik.


4. § (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


(2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a Közszolgáltató végezhet. A közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai


5. § A Képviselő-testület feladata különösen:


 1. a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;


 1. a Közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;


 1. a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;


 1. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása;


 1. a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a Közszolgáltató tevékenységének segítése;


 1. a kötelező közszolgáltatással és a Közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok
  évenkénti értékelése;


 1. módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása.5. A feleknek a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. § (1) A Tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában jelen rendeletben meghatározott módon és mértékben közreműködni.


(2) A települési szilárd hulladék elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételével a Tulajdonos, és a Szolgáltató között közszolgáltatási szerződés jön létre, amellyel kapcsolatosan a feleknek a (3)-(15) bekezdésekben foglalt jogai és kötelezettségei állnak fenn.


(3) A közszolgáltatás díját, valamint a bérelt edényzet bérleti díját a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján havonta egyenlő részletekben Diósberény község Önkormányzata fizeti meg.


(4) Közintézmények kivételével a Tulajdonosok az általuk termelt szilárd hulladék gyűjtésére kötelesek szabványos, a szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresíthető hulladékgyűjtő edényt biztosítani.


(5) Az Önkormányzat igény szerint, ellenszolgáltatásért a településen működő gazdálkodó szervezetek részére bérleti szerződés keretében 1,1 m3 űrtartalmú konténeres edényt biztosít, amelynek bérleti díját azok a (3) bekezdés szabályai szerint fizetik meg.


(6) A hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az edényzet tulajdonosa, bérlője köteles gondoskodni.


(7) A hulladékgyűjtő edényzetbe nem szabad olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a Közszolgáltató dolgozóinak testi épségét, egészségét vagy alkalmas a szállítójármű megrongálására (pl. mérgező-, folyékony-, égő-, parázsló anyag).


(8) A hulladékgyűjtő edény az ingatlanon belül helyezhető el. Az ingatlanon belül elhelyezett hulladékgyűjtő edényt az ingatlantulajdonos, illetve a használó a szállítás napján 8 óráig köteles az ingatlan elé, a közterület tehergépkocsival megközelíthető részére közúti és gyalogosforgalmat nem zavaró módon kihelyezni, ahol a Szolgáltató a hulladékot átveszi. Az ingatlantulajdonos (használó) a kiürítést követően, de legkésőbb 16 óráig köteles az edényeket ingatlanán belül elhelyezni. Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve ha elhelyezése csak közterületen lehetséges.


(9) A Közszolgáltató a háztartási hulladékot legalább hetente egyszer, az 1,1 m3-es konténerben tárolt hulladékot kéthetente gyűjti össze. A háztartási hulladék elszállításának hetente ugyanazon a napon kell történnie és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Ezen rendelkezés az ünnepnapokon történő szállításra is vonatkozik.


(10) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a kommunális adóra történő bejelentkezését követően a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli.


(11) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(12) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy az edényzet a természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjen.


(13) A települési szilárd hulladék gyűjtése, ürítése, szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon és egyéb módon a környezetet ne szennyezze.


(14) Amennyiben a hulladékgyűjtő edények megközelítése a rossz útviszonyok miatt nem lehetséges, a hulladék elszállítását a szolgáltató szüneteltetheti, azonban a megközelíthetőség biztosítása után köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.


(15) A Közszolgáltató köteles az elszállított hulladék szakmai és a környezetvédelmi szabályokat megtartó módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni.


(16) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen, illetve hulladék udvarokban, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.


(17) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.6. A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése


7. § (1) A Közszolgáltató a Diósberény község közigazgatási területén gyűjtött és átvett, közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladékot kizárólag erre a célra létesített hulladékkezelőben ártalmatlaníthatja.


(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) az ingatlantulajdonos a lakossági hulladék szigeteken közvetlenül is elhelyezheti. A gyűjtőhelyek kijelölését a Képviselő-testület, felügyeletét a Közös Hivatal látja el.7. A közszolgáltatás díja


8. § (1) Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni, melynek megfizetését a Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat átvállalta.


(3) A Közszolgáltató a számlát az önkormányzat és gazdálkodó szervezetek részére havonta küldi meg.


8. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


9. § (1) A nagy darabos alkalmi háztartási hulladék (lom) és a zöld hulladék gyűjtéséről (lombtalanítás) a Közszolgáltató évi 1-1 alkalommal, külön egyeztetett időpontokban, gondoskodik, mely térítésmentes. További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a Közszolgáltató az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik. Az akcióról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


(2) Gazdálkodó szervezetek és díjfizetés szempontjából azonos szervek az (1) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe.


(3) A lomtalanításra meghirdetett időpontban az ingatlantulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


9. Záró rendelkezések.10. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 1/2005. (I. 25.) számú önkormányzati rendelete, valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2009.(X. 1.) számú rendelete.


(3) „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”


         Tillmann András László                                                           Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                               jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. január 10.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző