Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint eljáró, Diósberény Község polgármestere, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Diósberény Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ában az „Állandó jelleggel végzett” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép.


2. §


Az Ör 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/ év.”3. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör 3. §-a.        Tillmann András László                                                          Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. november 27.                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek