Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2020. 12. 31

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b) és c) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


 1. § Az önkormányzat az illetékességi területére az alábbi adókat állapítja meg:
  1. helyi iparűzési adó,
  2. magánszemélyek kommunális adója. 1. Helyi iparűzési adó


 1. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 %-a.
 2. § A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft. 1. Magánszemélyek kommunális adója


 1. § Az adó mértéke adótárgyanként 16.000 Ft/ év.
 2. § Mentes az adókötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a telek. 1. Záró rendelkezések
 2. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
 3. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
  1. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V.15.) önkormányzati rendelete,
  2. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,
  3. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelete,
  4. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelete,
  5. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete,
  6. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete,
  7. Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.        Tillmann András László                                                           Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 12.                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző