Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 01

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.1. §


Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„1. § (1) Diósberény község közigazgatási területén a képviselő-testület felhatalmazásával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.,: képviseli: Artim Andrásné ügyvezető igazgató; adószám: 11285610-2-17 gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.


(2) A Szolgáltató a települési folyékony hulladékot az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szekszárdi szennyvíztisztító telepen kijelölt fogadási helyére saját járművein szállítja.”


2. §


Az Ör. 4. § utolsó bekezdése törlésre kerül.


3. §


Az Ör. 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.


„(3) A szerződést a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.”


4. §


Az Ör. 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.


„(2) A Szolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, készpénz álvételi nyugta alapján jogosult beszedni.”
5. §


(1) Az Ör. 1. mellékletének a helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. mellékletének a helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.6. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


         Tillmann András László                                                             Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. április 30.
                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző