Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2013. 11. 29 - 2021. 03. 25

Diósberény község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg:
1. rész

A rendelet célja, hatálya


1. §


A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között:

a)  az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányait enyhítse,

b)  az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa,

c)  továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését segítse.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén élő:

a)  magyar állampolgárokra,

b)  bevándoroltakra és letelepedettekre,

c)  hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e)  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint a község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

2. rész

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai


3. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a)  közreműködés az étkeztetésben,

b)  közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c)  közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da)  a háziorvosi rendelésre szállítás,

db)  az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc)  a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

e)  az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása.


4. §


Étkeztetésben való közreműködés


(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete alapján megállapított szociális étkeztetés ellátását:

            a) az étel házhoz szállításával, vagy

            b) az ellátott étkezési helyre, illetve onnan otthonába szállításával.


(2) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

5. §

A házi segítségnyújtásban való közreműködés


(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelete alapján megállapított ellátásokat:

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy

b) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatok ellátásával, pl.:

ba) szennyes összegyűjtése és mosodába szállítása,

bc) bevásárlás,

bd) gyógyszer kiváltás.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


6. §

A közösségi és szociális információk szolgáltatásban való közreműködés


(1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgálat az ellátott kérésére tájékoztatást nyújt

 1. a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,
 2. a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


7. §

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása


(1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgálat ellátja

 1. a háziorvosi rendelésre szállítást,
 2. az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítást,
 3. a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.


(2) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.


(3) A (2) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnoknak csak a képviselő-testületi határozat, vagy a polgármester által átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesítenie.


(4) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:

 1. az igénylő egészségi állapotát,
 2. a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű stb.),
 3. az igénylő és családja szociális helyzetét.

Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.


8. §


(1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával, a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.


(2) A gyógyszerkiváltás történhet

 1. a vény átadásával a falugondnoknak, illetve
 2. az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.


(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti két alkalommal igény szerint kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.


9. §

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása


 (1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata az önkormányzat közigazgatási területén lakó, illetve az önkormányzat intézményeibe járó gyermekek meghatározott intézményekbe, iskolai és egyéb rendezvényekre illetve onnan vissza, a lakóhelyükre történő – nem rendszeres - szállítását jelenti.


 (2) A falugondnoki szolgálat az (1) bekezdésben meghatározott, nem rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat, illetve a polgármester átruházott hatáskörben meghozott döntése alapján végezhet.


(3) Ez a feladatellátás a falugondnoki szolgálat számára a határozatban foglaltaknak megfelelően lehet kötelező, illetve nem kötelező feladat.3. rész

 A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

(lakossági szolgáltatások)


10. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

            a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

            b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


11. §

A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése


(1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények (közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek) szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, a jegyző,  vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.


(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

 1. képviselő-testületi ülés,
 2. közmeghallgatás,
 3. falugyűlés,
 4. egyéb lakossági fórum,
 5. Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:

ea) falunap,

            eb) gyermeknap,

            ec) idősek napja stb.


(3) Az Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel a falugondnok számára a következő feladatokat jelentheti:

 1. a rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 2. rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatok (eszközök, személyek szállítása),
 3. a rendezvény meghívottjainak szállítása,
 4. a rendezvények során rendezőként való részvétel, a felmerült problémák kezelése, hárítása,
 5. a rendezvény utáni takarítási feladatokban való részvétel stb.


(4) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.


12. §

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása


(1) A falugondnoki szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak hivatalos ügyeik intézésében, így

 1. az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban,
 2. a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében stb.


(2) A falugondnoki szolgálat meghallgatja a lakosság igényeit, majd az információkat továbbítja az Önkormányzat felé.


(3) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.


13. §

Az egyéni lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés


(1) A falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete alapján megállapított egyéb alapellátások biztosításában való közreműködést.


(2) Így közreműködhet

 1. a családgondozásban,
 2. a gyermekjóléti szolgálat működésében stb.


(3) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.
4. rész

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó

az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások14. §


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

 1. az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
 2. az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 3. a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


15. §

Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére


(1) A falugondnoki szolgálat önkormányzati információkat szolgáltat a lakosság részére. Így tájékoztatást nyújt különösen

 1. az Önkormányzat által szervezett programokról,
 2. az önkormányzati testületi ülés, közmeghallgatás, falugyűlés és egyéb lakossági fórum időpontjáról,
 3. a lakosságot érintő információkról.


(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.
5. rész

A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok


16. §


A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.


Személyszállítási feladatok


17. §


(1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladati között ellátja:

 1. a családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,
 2. a közösségi ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,
 3. a nappali ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,
 4. a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,
 5. önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok a falugondnok kötelező feladatai.

18. §

Családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó személyszállítás


 (1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendelete alapján megállapított ellátást:

 1. a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/vagy
 2. az ellátott, illetve családja Családsegítő Központba, majd onnan településre történő szállításával.


(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.


19. §

Nappali ellátást nyújtó intézménybe történő személyszállítás


(1) A rászorulók idősek napközi otthonába, egyéb nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe szállítási feladata a rászorulók lakóhelyéről a (2) bekezdésben meghatározott intézménybe, illetve visszaszállítását jelenti.


(2) A szállítással érintett intézmény neve és címe: Idősklub Diósberény, Iskola u. 13.

20. §

Munkanélküliek Munkaügyi Központba szállítása


(1) A munkanélküliek Munkaügyi Központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a járási Munkaügyi Kirendeltség székhelyére, illetve vissza a településre, eseti igény szerint.


(2) A szállítást a polgármester az igénylő kérelmére, a körülmények mérlegelését követően engedélyezheti.


(3) A feladat ellátása nem kötelező.


21. §

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás


(1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó - közigazgatási területet érintő - szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

A személyszállítás történhet:

 1. meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy
 2. rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.


(2) A szállítás alanyi jogon jár.


(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező jellegű.6. rész

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

rangsorolása


22. §


(1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.


(2) Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.


(3) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt.


23. §

Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok


(1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-21. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a jegyző, illetve a polgármester intézkedése utasítja vagy kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.


(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek.7. rész

A falugondnoki  szolgáltatás igénybevételi rendszere


24. §


Igénybevétel határozat alapján illetve alanyi jogon, valamint a jogtalanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei


(1) A 3. §-ban foglalt ellátásokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján alkotott helyi rendeletén alapuló határozatban foglaltak alapján lehet igénybe venni.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban döntsön egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, ha adott helyzet azonnali intézkedést kíván, az igénylő, illetve ellátásra szorult személy a szolgáltatást a soron következő képviselő-testületi ülés előtti időpontban igénybe kívánja venni.


(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a képviselő-testületnek a soron következő ülésen beszámolni köteles.


(4) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani és a képviselő-testületnek címezni.

A képviselő-testület másodfokon köteles az igényt elbírálni, és arról határozattal dönteni.


25. §


(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

 1. egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg,
 2. más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.


(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban.

Lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét határozatban értesíteni kell.


(3) A meghozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.

A határozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott ellátás:

 1. a falugondnoki szolgálat számára kötelezően előírt feladat, tehát a szolgáltatás az ellátást megítélő határozat alapján ténylegesen igénybe vehető, illetve, hogy
 2. a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezően előírt feladat, ezért a határozat a vonatkozó ellátás igénybevételének lehetőségét nyitja meg, de adott szolgáltatás falugondnoki szolgálat keretében való tényleges megvalósítását nem garantálja.


(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.


26. §

A falugondnoki szolgálat ellátása


(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat rendelkezésre álló gépjárműve segítségével - látja el.

A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.


(2) A falugondnok a feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.


(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.


(4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését követően a következők szerint kell megoldani:

 1. kötelező feladat esetében a falugondnok adott feladatra történő külön megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult,
 2. nem kötelező feladat esetében a falugondnok helyettesítésével.Vegyes és záró rendelkezések


27. §


(1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint - az itt meghatározott kiegészítésékkel együtt - kell eljárni.


(2) Az önkormányzat az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 8. számú melléklete szerinti, a falugondnoki szolgálat tevékenységnaplója utolsó oszlopának ellátottak általi aláírásától eltekint.


(3) Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


(4) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Diósberény Község Önkormányzatának a falugondnoki szolgálatról szóló 5/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Kelt: Diósberény, 2013. november 27.

       Tillmann András László                                                               Budainé Vajk Ildikó 

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. november 28.


                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző