Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.25.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 03. 26

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) A falugondnok tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


2. A rendelet célja


2. § A falugondnoki szolgáltatás célja a szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás, a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése, biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését, a településen lakó családok életfeltételeinek javítása, a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.


3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok


3. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközközhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az egyéb gyermekszállítás.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdés a) pontjában írtakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat részletesen a Falugondnoki szolgáltatás szakmai programja, valamint a falugondnok munkaköri leírása tartalmazza.


4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendje


4. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál, vagy az önkormányzatnál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.


5. A falugondnoki szolgálat ellátása


5. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok a tevékenységéről az erről szóló jogszabály szerinti tevékenység naplót köteles vezetni. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult. A tevékenység napló ellátottak általi aláírásától az önkormányzat eltekint.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezéséről a polgármester gondoskodik.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lét hatályba.

(2) Hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról.        Tillmann András László                                                           Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 25.


                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek