Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

Hatályos: 2016. 10. 01

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:1. §

(l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Diósberény község közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.


2. §

(l) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


3. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Diósberény község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

(2)[1] [2]Közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével.

(3) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(4) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(5) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja Diósberény történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása.


4. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.


5. §

A Képviselő- testület a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti, a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


6. §

[3]A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv. rendelkezései az irányadóak.

7. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
         Tillmann András László                                                           Budainé Vajk Ildikó

                  polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 26.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző


[1]

Módosította a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a​

[2]

Módosította a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[3]

Módosította a 7/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a