Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 26

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Diósberény Község Önkormányzatára terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 173.142.620 Ft-tal jóváhagyja.


3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a pénzeszközei változásának levezetését 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2019. évi maradványát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 8. számú melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2019. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat 2019. évben.

(4) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2019. évben.
Záró rendelkezések

5. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Tillmann András László                                                 Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 25.
                                                                                                                Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző

Mellékletek