Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15 - 2021. 01. 16

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § Az adó mértéke adótárgyanként 16.000 Ft/ év.”2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
        Tillmann András László                                                          Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 14.                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek