Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VIII.9.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2019. 08. 10

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed Diósberény Község Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.


2. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

 1. közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 2. elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,
 3. belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,
 4. a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 6. alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,
 7. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 8. üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,
 9. reprezentációs kiadások,
 10. az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 11. rendszeres és rendkívüli települési támogatások,
 12. egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Tillmann András László                                               Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus 9.                                                                                                              Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző


Mellékletek