Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2017. 06. 02

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4.§ (2) bekezdés d) pontja és 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet alkotja:A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás

ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei1.[1] § (1) Diósberény község közigazgatási területén a képviselő-testület felhatalmazásával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.,: képviseli: Artim Andrásné ügyvezető igazgató; adószám: 11285610-2-17 gazdasági társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.


(2)[2] A Szolgáltató a települési folyékony hulladékot az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szekszárdi szennyvíztisztító telepen kijelölt fogadási helyére saját járművein szállítja.


2. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabályok által meghatározott engedélyek, valamint műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.


(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


(4) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát.


(5) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett terület oltott mésszel, vagy más fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtlenítenie kell.


Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei


3. § (1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező szennyvizek szakszerű elhelyezéséről.

(2) A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 1. § (1) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval köteles elszállítani.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet 1. melléklete szerinti díjat megfizetni.


(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz továbbítani.Közszolgáltatási szerződés létrejötte


4. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevő tulajdonos és a Szolgáltató között a Ptk. 387., 388.§-a szerint szerződéses jogviszony jön létre.


(2) A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról szóló hulladékgazdálkodás közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

A szerződésben meg kell határozni:

  1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete);
  2. a szerződés tárgyát;
  3. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;
  4. a teljesítés helyét;
  5. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
  6. a felek jogait és kötelezettségeit;
  7. a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját;
  8. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
  9. az irányadó jogszabályok megnevezését.


[3]

(3)[4] A szerződést a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


A közszolgáltatás díja


5. § (1)A Szolgáltató a közszolgáltatás díját az elszállított szennyvíz mennyisége és az 1. mellékletben meghatározott mértékű egységnyi díjtétel figyelembe vételével állapítja meg.


(2)[5] A Szolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, készpénz álvételi nyugta alapján jogosult beszedni.


Személyes adatok kezelése


6. § (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


(2) A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(3) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(4) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.Záró rendelkezések


7. § (1) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket, a rendelet végrehajtását Diósberény Község Jegyzője ellenőrzi.


(2) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
         Tillmann András László                                                           Budainé Vajk Ildikó 

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2014.- február 26.
                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2]

Módosította az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[4]

Beiktatta az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a

[5]

Módosította az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a.