Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VIII.9.) önkormányzati rendelete

Diósberény Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 10 - 2019. 08. 10

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítész hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatala, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter, az illetékes nemzeti park igazgatósága, továbbá a Diósberény Község a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerint bevont partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:Módosító rendelkezések

1.§


Diósberény Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.Záró rendelkezések

2.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                      Tillmann András László                                               Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus 9.                                                                                                              Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző

Mellékletek