Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 17 - 2019. 12. 18

Diósberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Módosító rendelkezések

1. §


(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdésében a „7091” szövegrész helyébe a „7072” szöveg lép.

(2) Az Ör. 1. § (6) bekezdésének második mondatában „7091” szövegrész helyébe a „7072” szöveg lép.

(3) Az Ör. 2. §-ában a „rendelt” szövegrész helyébe a „rendelet” szöveg lép.

(4) Az Ör. 8. § első mondatában a „képviselő-estület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szövegrész lép.

(5) Az Ör. 23. § (1) bekezdés c. pontjában az „az aljegyzőt” szövegrész helyébe az „a jegyző megbízottját” szöveg lép.

(6) Az Ör. 39. § (8) bekezdésében a „tagjai” szövegrész helyébe az „elnöke és a jegyző” szöveg lép.

(7) Az Ör. 42. § (3) bekezdésében az „időpontját” szövegrész helyébe a „határidejét” szöveg lép.

(8) Az Ör. 43. § (4) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul

(4) „A rendelet kihirdetése helyben szokásos módon a Diósberény Község Önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik meg az elfogadást követő 15 napon belül.

(9) Az Ör. 64. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép

(1) „Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, és Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. alapján létrehozták a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalt, az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására.”

(10) Az Ör. 68. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(1) „A jegyző az őt helyettesítő megbízott feladatait a megbízott munkaköri leírásában határozza meg.”

(11) Az Ör. 68. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(2) „A jegyzői és a megbízotti tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott személy látja el.”

(12) Az Ör 1. melléklete az alábbi 12. ponttal egészül ki:

„12.     Jogosult közútkezelői jogokat gyakorolni”

(13) Az Ör. 1. számú függelékének helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

(14) Az Ör. 2. számú függelékének helyébe jelen rendelet 2. számú függeléke lép.

(15) Az Ör. 3. számú függelékének helyébe jelen rendelet 3. számú függeléke lép.


Záró rendelkezések

2. §


(1) Hatályát veszti az Ör. 3. számú mellékletének a 4. és a 6. pontja.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                 Tillmann András László                                        Kis-Fehér Katalin

                           polgármester                                                           jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december 16.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző