Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati képviselő-testületének 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Hatályos: 2013. 11. 29

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

(2) E rendelet köztisztviselői juttatásokra és támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az ügykezelőre és ügykezelőnek nem minősülő munkavállalóra, valamint a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is alkalmazni kell.


2. Köztisztviselői juttatások, támogatások


2. § (1) A köztisztviselő részére az önkormányzat lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, lakás felújításhoz visszatérítendő pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A lakásépítéshez, lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatás legfeljebb 1 000 000 Ft kamatmentes támogatás lehet, maximum 60 hónap futamidőre.

(3) Lakás felújítási támogatást akkor kaphat a köztisztviselő, ha a lakásfelújítás egyben komfortfokozat-emeléssel is jár.

(4) A lakás felújítási támogatás legfeljebb 800 000 Ft kamatmentes támogatás lehet, maximum 36 hónap futamidőre.

3. § (1) A munkáltató a köztisztviselő részére, a munkaköri feladatai eredményesebb ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez:

a) továbbképzési és

b) nyelvtanulási

támogatást biztosíthat.

(2) A támogatás összege a tandíj mértékének 100 %-a lehet.

4. § (1) A köztisztviselő eseti kérelmére a munkáltató illetményelőleg kifizetését engedélyezheti.

(2) Az illetményelőleg maximális mértéke 250 000 Ft.

(3) Az illetményelőleg visszafizetésének futamideje 6 hónap.

5. § A köztisztviselő részére az önkormányzat kulturális juttatásként 10 000 Ft értékben könyvvásárlási támogatást biztosíthat.

6. § (1) Az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosít, valamint rendszeres szűrővizsgálatot szervez.

(2) A köztisztviselőt a képernyő előtti munkavégzéséhez – külön jogszabályban meghatározott körülmények fennállása esetén – éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához 2 évenként 50 000 Ft vissza nem térítendő hozzájárulás illeti meg.

(3) A munkáltató a köztisztviselő kérelmére, és rendkívüli egészségi állapotára tekintettel legfeljebb 20 000 Ft értékben gyógyszer támogatási vagy orvosi segédeszköz beszerzési támogatást nyújthat.

7. § (1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén 40 000 Ft temetési segély illeti meg.

(2) A köztisztviselő halála esetén a munkáltató az eltemettető részére temetési segély kifizetését engedélyezheti.

(3) A temetési segély összegének alsó határa 30 000 Ft, felső határa nem haladhatja meg az elhunyt köztisztviselő nettó havi illetményének összegét.

(4) Ha az önkormányzat az elhunyt köztisztviselőt „saját halott”-jának tekinti, és egészben a temetési költséget átvállalta, temetési segély nem fizethető.

8. § A cafetéria és egyéb juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, visszatérítendő juttatások esetében a visszatérítés szabályait a jegyző – a polgármesterrel egyetértésben, a költségvetési rendelet figyelembe vételével – egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


3. A köztisztviselői juttatások megállapításának, elszámolásának rendje


9. § (1) Az alanyi jogon járó köztisztviselői juttatásokat az ok felmerülésétől számított 10 napon belül ki kell fizetni.

(2) A munkáltató mérlegelési jogkörétől függő köztisztviselői juttatások megállapítása előtt a munkáltató köteles kikérni a közös önkormányzati hivatal kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselő esetében a kirendeltség helye szerinti önkormányzati képviselő-testület véleményét.

(3) A juttatások mértékének, feltételeinek, elbírálásának, elszámolásának e rendeletben nem szabályozott rendjét a munkáltató az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


4. A juttatások fedezete


10. § E rendeletben meghatározott juttatások fedezetét a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei évente, a kirendeltségek helye szerinti önkormányzat mindenkori éves költségvetésében határozzák meg.

(2) Az önkormányzati hozzájárulás mértékét településenként ezen rendelet 1-5. mellékletei tartalmazzák.

(2) Közösen foglalkozatott köztisztviselő esetében a juttatások a társulási megállapodásban rögzített mértékben kerülnek önkormányzatonként elszámolásra.


5. Záró rendelkezések


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

Kelt: Diósberény, 2013. november 28.

P. H.

        Tillmann András László                                                         Budainé Vajk Ildikó
                 polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 28.

                                                                                     
                                                                                                 Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                            jegyző

1. melléklet a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethezDiósberény Község Önkormányzatának

a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra 2013. évben kifizethető keret megállapításáról
 Juttatásokra, támogatásokra kifizethető keret:Juttatások megnevezése:                                                                   éves keretösszeg Ft-ban

  1. Lakásépítési támogatás
  2. Lakásvásárlási támogatás
  3. Lakás felújítási támogatás
  4. Továbbképzési támogatás
  5. Nyelvtanulási támogatás
  6. Kulturális juttatás
  7. Munkavédelmi (éleslátást biztosító) szemüveg        
  8. Gyógyszertámogatás                                                
  9. Temetési segély                                                        
  10. Illetményelőleg                                                         

 Juttatási és támogatási keret mindösszesen:              0,-Juttatási és támogatási keret illetményelőleg nélkül (előirányzat)          0,-