Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (V.19.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 05. 20

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Diósberény Község közigazgatási területén a közösségi színtér működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre terjed ki.


Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

2. §

(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kul. tv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő, művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a)    a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a közösségi színtérben,

b)    a közösségi színtér díjtalan használatát,

c)    a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d)    fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.


(2) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.


Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja, mértéke

3. §

(1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a 7072 Diósberény, Iskola utca 13. szám alatti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: közösségi színtér) működtetésével látja el.


(2) Az önkormányzat a Kult. tv. 78/I. § (3) bekezdése alapján engedélyezi az (1) bekezdés szerinti közösségi színtér más célra történő átmenti igénybevételét.


(3) Az (1) bekezdés szerinti közösségi színtér házirendjét a rendelet 1. melléklet tartalmazza.A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a közösségi színtér működését költségvetésből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.


Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Diósberény Község Képviselő-testületének 8/2000. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenységről.

                      Tillmann András László                                                 Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. május 19.
                                                                                                                Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző

Mellékletek