Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 26 - 2021. 03. 27

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


1. §

(1) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 11. § (2a) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„c) család és gyermekjóléti szolgálatás,

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.

f) nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja)”

(2) Az Ör. 11. § (4) bekezdésben a „(2) bekezdés a)” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés d)” szöveg lép.

(3) Az Ör. 11. § (5) bekezdésben a „(2) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés e)” szöveg lép.

(4) Az Ör. 11. § (4) és (5) bekezdésekben a „Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat” szövegrész helyébe a „Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja” szöveg lép.

(5) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2a) bekezdés d)-f) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.”


Záró rendelkezések

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6./A §-a, 6./B §-a, a 11. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja és a 11. § (2a) bekezdés a) és b) pontja.                   Tillmann András László                                             Kis-Fehér Katalin

                            polgármester                                                               jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 25.

                                                                                                      Kis-Fehér Katalin

                                                                                                               jegyző

Mellékletek