Boldogkőújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 05. 31

Boldogkőújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.06.01.

Boldogkőújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10 /2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet 24 §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § (3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a koordináló szerv a hatályos Ptk.-ban meghatározott (természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetekre nézve különböző mértékű) késedelmi kamat, valamint gazdálkodó szervezetek esetén a végrehajtással kapcsolatos költségek megfizetését igényelheti.

2. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.