Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 13. § (1) bekezdésében az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe az „ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.” szövegrész lép.


2. § A rendelet 27. § (6) bekezdésében a „két alkalommal (tavasszal és ősszel)” szövegrész helyébe az „egy alkalommal” szövegrész lép.


3. § A rendelet 27. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:


„(11) A közszolgáltató köteles a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállítását és kezelését elvégezni.”


4. § A rendelet 32. § (1) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv)” szövegrész lép.


5. § A rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„33. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a 32.§ (2) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.”


6. § (1) A rendelet a következő 15/A. alcímmel egészül ki:


„15/A. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés”


(2) A rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:


„33/A.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényzetben elkülönítetten gyűjti az újrahasznosítható hulladékokat. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződésben rögzíti a használat feltételeit.


(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti szelektív hulladékot az általa meghatározott időpontban gyűjti be és szállítja el.


(3) Amennyiben a szelektív gyűjtőedényzetben az (1) bekezdésben foglalt szerződésben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.”


7. § A rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.


8.§ Hatályát veszti a rendelet „14. Személyes adatok kezelése” alcíme és 29.-31. §-ai.


9. § E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.


Őcsény, 2016. június 29.


Fülöp János                                                                      Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                       polgármester                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve

2016. június 30.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet

jegyző

Mellékletek