Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati – r e n d e l e t e módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01 - 2018. 12. 01

Őcsény község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és a (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. valamint 19 pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról  szóló1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el:


1.§


(1)  Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról  szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"11. § A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell."

2. §

(1) A rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.                        Fülöp János                                                                Balogh Györgyi

                      polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december 1-jén kihirdetésre került.


                        Balogh Györgyi

                           jegyző