Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2018. 12. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 10/2018. (XII.01.) önkormányzati rendeletével módosított

1/2014.(I.31.) önkormányzati – r e n d e l e t e

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról  [1] [2]

e g y s é g e s   s z e r k e z e t b e n

Őcsény község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és a (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. valamint 19 pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének és a 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével, az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Őcsény község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

2. Fogalom meghatározások

3. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Egyedül élő: az a személy, aki a lakóingatlanában egyedül él, és oda más személy állandó jelleggel nincs bejelentkezve;
 2. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a több lakásos társasház és a hozzá tartozó telek. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak a rendelet 17. § -ban meghatározott módon;
 3. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója;
 4. Közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó;
 5. Önkormányzati Hivatal: Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal;
 6. Síkosság-mentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység;

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

4. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlantulajdonos a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonosnak az (1) bekezdés alá nem tartozó ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

 1. a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása,
 2. a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése,
 3. beépítetlen ingatlanok, garázsok ajtaján az ingatlan helyrajzi számát – minimum A/4-es formátumban és időtálló kivitelben – jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében,
 4. az ingatlanon belül vagy a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása,
 5. bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal.

(3) Az ingatlantulajdonos közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

 1. az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az épület 5 méteres körzetén belüli terület - beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság-mentesítése,
 2. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosság-mentesítése,

(4) Amennyiben a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az önkormányzati hivatal jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben.

5. § (1) Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők:

 1. közutak, lépcsők, közparkok játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő elszállítása,
 2. az 4. §-ban meghatározottakon túl a közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó és síkosság-mentesítése,
 3. az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása,
 4. a belterületen levő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása,
 5. közterületen levő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás
 6. a belterületi vízgyűjtők és vízelvezető árkok, csatornák, valamint átereszek tisztántartása,
 7. ingatlantulajdonosok által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a képviselő-testület az önkormányzat karbantartói és közhasznú foglalkoztatottjai útján látja el.

4. Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás

6. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) folyamatosan síkosság-mentessé kell tenni.

(2) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 20g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(3) Klorid tartalmú vegyszerek használata hidak felületein és azok 15 méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén tilos.

7. § (1) A hó eltakarítását úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosság-mentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 6 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni tilos.

5. A kereskedelmi, a vendéglátó-ipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek

üzemeltetőinek kötelezettsége

8. § (1) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (5 m széles sávot figyelembe véve) a használó köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.

(2) A használó köteles az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint annak a hulladék szállítónak történő átadásáról gondoskodni.

6. Építési és bontási területek tisztántartása

9. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület foglalási engedély alapján lehet tárolni.

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

7. Anyagok, áruk szállítása

10. § (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(3) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési szilárd hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében úgy kell eljárjon, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

8. Zöldhulladékok ártalmatlanítása

11. § A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

9. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. § (1) A közterületen elhullott állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról az önkormányzat gondoskodik. 

(2) A kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék nem szedhető ki, a közterület nem szennyezhető.

(3) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos.

(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe történő elhelyezése tilos.

(5) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni, tilos.

10. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje

13. § (1) Őcsény község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft., amely kötelező közszolgáltatónak minősül.

A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(2) Őcsény község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(3) Települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett cikói hulladéklerakóban és a szekszárdi szelektív hulladék lerakóhelyen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

14. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 (egy) alkalommal kötelező.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények vagy a Szolgáltató emblémájával jelzett műanyag zsák használata kötelező.

15. § (1) A közszolgáltató a települési hulladékot a 14. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

(2) A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.

16. § (1) A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.

 (2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, vagy szabványos zsákkal, amelynek használata kötelező.

17. § A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos  úgy gondoskodhat az ingatlanán keletkező települési – nem elkülönítetten gyűjtött – hulladék kezeléséről, ha az önkormányzat által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozással végezteti a tevékenységet.


18. § (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

 1. a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai,
 2. közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető pénzintézete,
 3. a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja,
 4. a teljesítés helye pontos cím szerint,
 5. a tárolóedény űrtartalma és darabszáma,
 6.  a tárolóedény használati módja,
 7. a közszolgáltatás díjának megfizetése,
 8. a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak díja,
 9.  a szerződés felmondásának feltételei,
 10.  az irányadó jogszabályok meghatározása,
 11. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(2) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.

19. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony;

 1. azon ingatlanok esetében, amelyekben állandó jelleggel senki nincs bejelentkezve illetve amelyben legalább harminc naptári nap időtartamban életvitelszerűen senki sem lakik, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
 2. a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább nyolc nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

20. § (1) A legfeljebb egy vagy két személy által életvitelszerűen lakott, két egymás melletti, vagy egymással szemben elhelyezkedő lakóingatlanok – két családi ház, egy ikerház, sorház szomszédos lakóingatlanai a tárolóedényt együttesen használó többlakásos ingatlanok bármely két lakása – a hulladékkezelési közszolgáltatás közösen is igénybe vehető. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett befogadó nyilatkozatnak (3. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével.

(2) A befogadó nyilatkozatban az ingatlantulajdonosoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös hulladéktároló edényt vagy edényeket melyik ingatlanon tárolják és adják át elszállításra.

(3) Az ingatlantulajdonosok által megküldött befogadó nyilatkozatot a közszolgáltató felülvizsgálja, és a közszolgáltatás közös igénybevételének kedvezményéhez a közszolgáltató jóváhagyása szükséges.

(4) Az (1) - (3) bekezdése gazdálkodó szervezetek esetében az egymás mellett működő gazdálkodó szervezetekre illetve ingatlantulajdonos és abban az ingatlanban székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – amennyiben tevékenysége során háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék keletkezik - esetében alkalmazható – a velük kötött egyedi szerződés alapján – amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége ezt lehetővé teszi. Befogadó nyilatkozatot gazdálkodó szervezet kizárólag gazdálkodó szervezet részére adhat, valamint gazdálkodó szervezet attól az ingatlan tulajdonosától amely ingatlanban a gazdasági tevékenységét folytatja illetve egyéb gazdálkodó szervezettől is fogadhat el befogadó nyilatkozatot.

11. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

21. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Őcsény község Önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa.

(5) A tárolóedény mellé további települési szilárd hulladékot elhelyezni csak a szállítási napokon és kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A zsák ára tartalmazza a hulladékszállítás díját is.

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni.

22. § (1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési szilárd hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes hulladék stb.). E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető; vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


(3)[3] A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya

              a)    60 literes tárolóedény esetén 15 kg;

              b)    70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg;

              c)    80 literes tárolóedény esetén 20 kg;

              d)    110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg;

              e)    120 literes tároló edény esetén 30 kg;

              f)     240 literes tárolóedény esetén 60 kg;

              g)    770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg;

       h)    1100 literes tárolóedény esetén 275 kg.

 (4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 24. § (1) - (3) bekezdés megszegése esetén.

(5) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály ideiglenesen nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési szilárd hulladék átvétele az önkormányzati hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.

23. § (1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

(2) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.

24. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében elhelyezni.

(2) A tárolóedényt a szállítási napon, 6.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre – a forgalom akadályozása, illetve településképi okokból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények ürítésre történő kihelyezéséről az ingatlantulajdonos gondoskodik.

25. § (1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 24. § (2) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) Az ingatlantulajdonosnak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) Az ingatlantulajdonos a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját tárolóedényébe köteles gyűjteni. Tilos a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

12. A gazdálkodó szervezet jogai és kötelezettségei

26. § (1) A gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire a 11. alcím rendelkezéseit alkalmazni kell.

 (2) A gazdálkodó szervezet a 27. § (6) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosult igénybe venni.

13. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

27. § (1) A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.

(2) A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tárolóedény mindenkori tulajdonosának kell gondoskodnia.

(6) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató – az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján - évente legalább két alkalommal (tavasszal és ősszel) az ingatlantulajdonos részére a 26. § (2) bekezdés szerinti eltéréssel térítésmentesen gondoskodik. A lomtalanítás időpontjára, területi felosztására és a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást az önkormányzati hivatal köteles előzetesen közzétenni.

(7) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(9) Amennyiben a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a tulajdonos a szállítást megrendeli, de ez esetben a közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(10) Amennyiben a közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

28. § Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal együttesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ugyancsak be kell jelenteni a tárolóedény méretében bekövetkezett változást is.


14. Személyes adatok kezelése

29.§ A közszolgáltató a rendelet 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Hulladékról szóló 2012. évi  CLXXXV. tv. 35.§ g) pontja alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

30.§ (1) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

(2) Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

31.§ (1)  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.

(2) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

15. A közszolgáltatás díja

32. § (1) Az ingatlantulajdonosok (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni.  A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetét is a közszolgáltatónak fizetik meg.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

33. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a 32. § (2) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(2) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.

16. A hulladékgyűjtéssel és elszállítással kapcsolatos egyéb rendelkezések

34. § (1) A településen az intézményes szemétszállításon túlmenően keletkező háztartási hulladékot, építési és bontási törmeléket, valamint ágat, gallyat, nyesedéket, kert növényi hulladékot csak a 13. §-ának (3) bekezdésében megjelölt hulladéklerakó-telepen lehet elhelyezni. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

35. § Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket és a rendelet végrehajtását Őcsény község jegyzője ellenőrzi.

17. Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.


(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.


Őcsény , 2014. január 29.Fülöp János  sk.                                                           Pollák Csaba  sk.

                       polgármester                                                                         jegyző          
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve:

2014. január 31.

Pollák Csaba sk.

jegyzőAz 1/2018. (XII.01.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került:


2018. december 1-jén.


                                                            Balogh Györgyi

                                                                  jegyző


1. függelék az 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatbejelentő lap


Alulírott, név: …………………………………….. települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.

a közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése:

 …………………………………………………………………………………………………..

A) A közszolgáltatást igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai:

1.) Magánszemély adatai:

              Név:……………………………………………………

              Lakcím:………………………………………………..

              Születési hely, idő:…………………………………….

              Anyja neve:…………………………………………….

2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház  stb. adatai:

Cím:…………………………………..…………………

Bankszámlaszám: ……………………………………...

Adószám: …………………………………

Cég képviselője: ……………………...

              Lakcím, székhely:……………………………………...

              Értesítési cím: …………………………………………

B.)        


Hulladék-tároló edény


70 literes


110 literes


120 literesMennyiség (db)


bérelt

saját

bérelt

saját

bérelt

sajátKérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni!


C.) A fizetés módja:   ÿ átutalással


                                   ÿ közszolgáltató által megküldött csekken
Kérjük a megfelelőt X-el megjelölni!


Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak.

Kelt: ………………………………………..…..
                                                           ……………………………………………………..

                                                                                       aláírás2. függelék az   1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Kérelem


Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Őcsény, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladék szállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, az életvitelszerűen nem lakják.


Őcsény, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………

         ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint ………………………………….. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják, illetve abba bejelentkezett személy nincs.


Őcsény, …………………………………………………..


…………………………………………                         ……………………………………

              név                                                                                        név

…………………………………                        ……………………………………………

              lakcím                                                                                   lakcím

…………………………………                        ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                        személyi igazolvány szám

…………………………………                         ……………………………………………

              aláírás                                                                                    aláírás
                                            …………………………………..

                                                              jegyző
3. függelék az    1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelethez[4][1]

  a rendeletet Őcsény község Képviselő-testülete a 2014.január 29-i ülésén fogadta el

[2]

 módosította a 10/2018. (XII.01.) ör.

[3]

Módosította a 7/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:2016. május 5.-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos:2016. május 5.-től.