Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XI.4.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 11. 04

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérése után, figyelemmel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012.(XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:A rendelet célja


1.  § (1) Jelen rendelet célja:

a)   Őcsény község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;

b)      a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


      (2) A rendelet céljának elérése érdekében a község közigazgatási területén minden                tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

a)   a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen;

b)   biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3) Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

Általános rendelkezések

2. § A rendelet hatálya Őcsény község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett veszélyes hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

Fogalom meghatározások

3. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Egyedül élő: az a személy, aki a lakóingatlanában egyedül él, és oda más személy állandó jelleggel nincs bejelentkezve;
 2. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület,
 3. Ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója;
 4. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket;
 5. Közület: a gazdasági társaságok jogi személyiségükre való tekintet nélkül, a szövetkezet, a közös vállalat, valamint az egyéni vállalkozó;
 6. Önkormányzati Hivatal: Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) A települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett cikói hulladéklerakóban,a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2) Őcsény Község Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi.

A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezésérő la Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

 (3) Őcsény Község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott önkormányzati konzorcium tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.

(4) Az önkormányzat szükség esetén gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és a közszolgáltató útján a működtetésükről, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

5. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti 1 (egy) alkalommal kötelező, kivéve, ha a 12. § (4) bekezdés szerinti személy a zsákos hulladékgyűjtést választotta.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények vagy a Szolgáltató emblémájával jelzett műanyag zsák használata kötelező.

6. § (1) A közszolgáltató a települési hulladékot a 5. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

(2) A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlantulajdonost a közszolgáltató – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.

A közszolgáltatási szerződés

7. § (1)A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési hulladék – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására; a hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetésére és üzemeltetésére; valamint a fent meghatározottak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására terjed ki.

(2) Az önkormányzat és a Közszolgáltató az (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, melynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait;
 2. a közszolgáltatási szerződés tárgyát;
 3. a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;
 4. a teljesítés helyét;
 5. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
 6. a felek jogait és kötelezettségeit;
 7. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
 8. az irányadó jogszabályok megnevezését;
 9. polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(3) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik.

(4) A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat csak a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 37. § (1) bekezdésében, míg a Közszolgáltató a Hgtv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben mondhatja fel.

(5) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet.

(6) A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

8. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására szerződést kötni. Az ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, vagy szabványos zsákkal, amelynek használata kötelező.

 (2) A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles a rendelet 1. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a Közszolgáltatónak.

 (3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


(4) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlantulajdonost a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

9. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony


a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,


b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.


(2)  A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább tizenöt nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlantulajdonos írásban a 2. függelék szerinti kérelem nyomtatványon, a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.


 (3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(4) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(5) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlantulajdonos jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

  (6)Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlantulajdonossal.

10. § (1) A 60 literes tárolóedényt a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe.

(2) A 60 literes tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése. Az ingatlantulajdonosnak a 60 literes tárolóedény igénybevétele iránti kérelemhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást (3. függelék), amely tartalmazza, hogy a kérelmező, mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(3) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlantulajdonost megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.


(4)A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.


(5)A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére az önkormányzati hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles Őcsény Község Önkormányzata által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(4) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa.

(5) A tárolóedény mellé további települési hulladékot elhelyezni csak a szállítási napokon és kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A zsák ára tartalmazza a hulladékszállítás díját is.

(6) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni.

12. § (1) A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési hulladéknak (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes hulladék stb.). E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető; vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 (3) ) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével. A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 (4) A (3) bekezdéstől eltérően az egyedül élő vagy egy kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy a közszolgáltató által biztosított zsákot is alkalmazhat hulladékgyűjtésre. Az ingatlantulajdonosoknak ezen szándékukról a közszolgáltató részére írásban kell nyilatkozniuk úgynevezett egyedül élői nyilatkozatnak (4. függelék) a közszolgáltató részére történő megküldésével. 

(5) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 12. § (1) - (3) bekezdés megszegése esetén.

(6) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az önkormányzati hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik.

13. § (1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni.

(2) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.

14. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében kell elhelyezni.

(2) A tárolóedényt a szállítási napot megelőző napon 18:00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett közterületre – a forgalom akadályozása, illetve településképi okokból – nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények ürítésre történő kihelyezéséről az ingatlantulajdonos gondoskodik.

15. § (1) Az ingatlantulajdonos a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 14. § (2) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni. A gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) Az ingatlantulajdonosnak télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság-mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) Az ingatlantulajdonos a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját tárolóedényébe köteles gyűjteni. Tilos a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

16. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlantulajdonos 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.


(2) A Képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.

17. §(1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, – elkülönített gyűjtése – 1 db 110-120 literes edényekben - a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

17/A.§ (1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


(3) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(4) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át -, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


(6) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

18. § (1) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető.

(2) A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tárolóedény mindenkori tulajdonosának kell gondoskodnia.

(6) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg. A zöld hulladékot a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon , házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

(7) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a Közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a Közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(9) Amennyiben a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a tulajdonos a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(10) Amennyiben a Közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

15. A közszolgáltatás díja


19. § (1) Az ingatlantulajdonosok (magánszemélyek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni.  A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg. A Koordináló szerv legalább negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonosok részére.

(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

20. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(2) A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.

     Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet 2019. november 04. napjával lép hatályba.

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelet

 (3) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.Őcsény, 2019. november 04.     Fülöp János                                                                                  Balogh Györgyi

    polgármester                                                                                        jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2019. november 04. napján került kihirdetésre.


Balogh Györgyi

       jegyző

Mellékletek